Velkommen til SIFs årsmøte 2024

SIFs ÅRSMØTE 2024
Sted: Lokalet


Tid: Onsdag 20. mars 2024 klokken 1900
Kringle og kaffe serveres klokken 1900.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt Hovedstyret senest 2 uker før årsmøte
i.h.t. vedtekter. Vennligst send forslag til Leder på e-post: Erling.da@gmail.com
Dette for at de skal rekke fremlegges alle medlemmer i forkant av møtet.

AGENDA:
1 Godkjenning av de stemmeberettigede (gyldig medlem).
2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3 Valg av dirigent og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen.
4 Behandle Husstyrets årsmelding, regnskap og budsjett
5 Behandle idrettsforeningens årsmelding, inkludert utvalgsmeldinger
6 Behandle idrettsforeningens regnskap
7 Vedta idrettsforeningens budsjett
8 Behandle innkomne forslag og saker, herunder styrets egne forslag.
9 Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår
10 Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan med endringsforslag
11 Foreta valg i henhold til vedtatte lover – jf § 15.

Sakspapirer vil bli distribuert elektronisk en uke før årsmøtet.
Det forutsettes at møte-deltakerne har gjort seg kjent med sakspapirene.

Vel møtt!
Hovedstyret