Innkalling til SIFs årsmøte 2023

Sted: Lokalet

Tid:   Onsdag 15. mars 2022 klokken 1900

Kringle og kaffe serveres klokken 1900. Årsmøte klubbes igang fra ca 1930.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt Hovedstyret senest 2 uker før årsmøte i.h.t. vedtekter. Vennligst send forslag til Leder på e-post: Erling.da@gmail.com

Dette for at de skal rekke fremlegges alle medlemmer i forkant av møtet.

Agenda:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede (gyldig medlem).
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettsforeningens årsmelding med utvalgsmeldinger
 5. Behandle årsberetning, regnskap og budsjett for Husstyret
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.
 7. Behandle innkomne forslag og saker, herunder styrets egne forslag.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan med endringsforslag
 11. Foreta valg i henhold til vedtatte lover – jf § 15.

Sakspapirer vil bli distribuert elektronisk en uke før årsmøtet. Det forutsettes at møte-deltakerne har gjort seg kjent med sakspapirene.

Vel møtt!