Årsmøte SIF på Lokalet 13 mars

Innkalling til SIFs årsmøte 2018

Sted: Sørkedalen Idretts- og Bygdehus, Lokalet

Tid: Tirsdag 13. mars 2017 kl. 20.00

Agenda:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettsforeningens årsmelding med utvalgsmeldinger som fremgår av Sørkedølen nr 1 2018.

5. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle årsberetning, regnskap og budsjett for Husstyret

7. Behandle innkomne forslag og saker, herunder styrets egne forslag.Forslag bes innsendes til styrets leder på e-post senest 2 uker før årsmøte iht vedtekter. Erling.da@gmail.com

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta idrettsforeningens budsjett.

10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan med endringsforslag

11. Foreta valg i henhold til vedtatte lover – jf § 15.

Sakspapirer vil bli distribuert i Sørkedølen minst en uke før årsmøtet.

Kaffe, kaker og brus blir servert!

Vel møtt!

Hovedstyret