Vedtekter for Sørkedalen historielag

Vedtekter for Sørkedalen historielag

Vedtatt på stiftelsesmøte 10. september 1996, og senere endringer etter vedtak på ordinære årsmøter; 27. februar 1997, 20. februar 2001, 28. februar 2006, 4. mars 2008, 7. mars 2017, 7. mars 2019,  8. mars 2022, 16.mars 2023 og 5. mars 2024)

§1  Navn,  virkeområde  og  formål
Lagets navn er Sørkedalen historielag. Lagets virkeområde er Sørkedalen og området rundt.
Lagets formål er å skape forståelse og fremme interessen for Sørkedalens historie – samt å arbeide for å bevare dalens kulturminner og kulturlandskap.

§2  Virksomhet
Viktige oppgaver for laget er blant annet å

 • samle inn og registrere gjenstander, skriftlig materiale (bl.a. til gårds og slektshistorie), muntlig tradisjon, opplysninger om stedsnavn, illustrasjoner og annet av historisk interesse
 • utgi medlemsbladet «På stubben»
 • verne om og merke natur- og kulturminner
 • ta vare på og formidle innsamlet historisk materiale og lokalhistorisk litteratur
 • arrangere møter, ekskursjoner, kurs mv.

Verdifullt materiale bør oppbevares mest mulig brann- og tyverisikkert.
Laget bør samarbeide med nabohistorielag, andre lag i Sørkedalen, Sørkedalen skole, kommunale organer mv.

§3  Tilslutning
Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Fellesrådet for historielagene i Oslo.

§4  Medlemskap
Laget har tre former for medlemskap;
Enkeltmedlem, kan tegnes av alle privatpersoner

Familiemedlem, gjelder for ektefeller og samboere
Støttemedlem, kan tegnes av firmaer/bedrifter/institusjoner/foreninger

Medlemmer som ikke er skriftlig utmeldt innen årets utgang, er medlem det følgende år. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem.

§5  Årsmøte
Årsmøtet er lagets øverste myndighet.
Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallingen nevner de saker årsmøtet skal behandle (vedtektsendringer se § 10).
Forslag må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

 1. valg av møteleder og referent, og 2 underskrivere av referatet
  2.   styrets årsberetning
  3.   revidert regnskap
  4.   forslag fra styret og innkomne forslag
  5.   budsjett med fastsettelse av kontingent
  6.   valg av:

Valg av 8 styremedlemmer, som velges for 2 år. 4 styremedlemmer velges          hvert år.

 1. Et styremedlem velges som leder for ett år.
 2. 2 revisorer som velges for 2 år – 1 velges hvert år
 3. valgkomité, leder og 2 medlemmer.

Valgene gjelder for 1 år når ikke annet er bestemt. Kandidater til valgkomiteen foreslås av styret.
Alle enkeltmedlemmer er valgbare.

Stemmeregler:
Årsmøtet er vedtaksført med det antall enkeltmedlemmer som møter.
Stemmerett har enkeltmedlemmer som møter på årsmøtet og har betalt kontingent.  Støttemedlemmer har ikke stemmerett.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer (vedtektsendringer se § 10).
Ved valg er den valgt som har fått flest stemmer.
Dersom noen krever det, skal det holdes skriftlig avstemning.

§6  Ekstraordinært  årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av enkelt medlemmene krever det.  Møtet skal kun behandle den eller de saker som er nevnt i innkallingen.  Frist for innkalling er som for ordinært årsmøte.

§7  Styret
Styret består av leder og 7 styremedlemmer. Styret konstituerer seg med nestleder, sekretær, kasserer og oppnevner redaktør og redaksjonskomite. Redaksjonskomiteens medlemmer behøver ikke være medlem av styret.

Styret forplikter historielaget ved signatur av leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret er beslutningsdyktig når fungerende leder og et flertall av styret er til tilstede. Styrets leder innkaller til styremøter.  2 styremedlemmer kan sammen kreve styremøte avholdt.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet avgjør fungerende leders stemme.
Det føres referat fra styremøtene.
Styret leder lagets virksomhet og representerer det utad.
Styret har ansvar for at lagets midler forvaltes forsvarlig med grunnlag i det vedtatte budsjett.
Styret kan nedsette utvalg.

§8  Styremedlemmenes oppgaver

 1. Lederen har den daglige ledelse av laget.
 2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.
 3. Sekretæren fører lagets korrespondanse i samråd med leder, referat fra lagets møter og arrangementer og er lagets arkivar.
 4. Kassereren fører lagets regnskap og medlemsfortegnelse mottar innbetalinger og foretar løpende utbetalinger. Regnskapsåret følger kalenderåret.
 5. Redaktøren har ansvar for utgivelsen av «På Stubben» i samarbeid med redakasjonskomiteen

§9  Revisjon
Revisorene skal ved årsavslutning gjennomgå regnskapet.  Revisjonsberetning fremlegges for årsmøtet.

§10  Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtekter kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte enkeltmedlemmer.  Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 1. januar ved behandling på ordinært årsmøte.

§11  Oppløsning
Oppløsning av laget vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte enkeltmedlemmer på 2 påfølgende ordinære og/eller ekstraordinære årsmøter.  Mellom årsmøtene skal det gå minst 6 måneder. Ved oppløsning av Sørkedalen historielag avgjør det siste det siste årsmøtet med vanlig flertall hvordan lagets midler skal anvendes, fortrinnsvis i tråd med lagets formål. Lagets arkiv overlates Oslo byarkiv for oppbevaring.