Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


 

Plasser og brukere:

  Svartorsæter  
  Svartorsæter
Myraas

 

Kronologisk brukeroversikt
Peder Halvorsen 1660-1663,
Gulbrand 1666,
Mari Hemmingsdtr, enke 1735,
Lars Markussen 1735-1739, 1748, 1753-1754
Peder Andersen 1741,
Nils Arnesen 1751-1752,
Henrik Kristoffersen 1757-1804,
Anders Gulbrandsen 1804, 1815-1836,
Johanne Andersdtr, enke 1855-1865,
Anton Eriksen 1865-1866,
Johan Olsen c.1836- [B1 1866-1871],
John Olsen 1835- [B2 1862-1871],
Jørgen Rasmussen 1875-1891,
Johan Reinhardt Jørgensen 1888-1922

Myraas
Jens Petter Eriksen 1866-1899,
Nils Eriksen 1899-1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svartorsæter nevnes ifølge Sollieds "Akersgårder" første gang 1617 og er da henført under Søndre Skøyen. Plassen hadde da en landskyld på 1/2 daler. Sollied skriver også at eiendommen først på 1600-tallet ble skilt ut som et eget skogstykke fra kronens allmeningsgods i Sørkedalen. 

"Suartoreseeter" listes i skattematrikkelen av 1647 som brukt under Skøyen. Skylden var 1 ort. Bruker var Haagen Skøyen (Haagenn Schoyenn).

13.januar 1649 blir så Svartorsæter (sammen med en rekke andre bruk og plasser i Sørkedalen) ervervet av Morten Lauritsen. Dette er starten på etableringen av Bogstadgodset. Svartorsæter skiller seg imidlertid ut fra mange av de andre plassene i Sørkedalen ved at gården faktisk ble kjøpt tilbake av bønder. Det var Haagen Mogensen (Monsen) Skøyen som 2.mai 1652 kjøpte Svartorsæter tilbake. Haagen Mogensen eide imidlertid ikke Skøyen, han var bare leilending der.

Svartorsæter ble av den grunn årsak til en rettsak i 1682. Søndre Skøyen ble da solgt og så videresolgt uten at kjøper/selger var oppmerksom på at den tilhørende eiendommen Svartorsæter ikke var en del av Skøyen, men faktisk personlig eid av leilendingen på Skøyen. Jokum Olsen - som 1682 var gm. enken etter Haagen Mogensen Skøyen - vant saken.

1695 arver Haagen Mogensens barn Svartorsæter, og etter makeskifte dem imellom 1696 er det Halvor Erlandsen Blindern som står igjen som eier (gm. Anne Haagensdtr). Svartorsæter er nå Blindern-eie helt frem til 1762, hvor halve eiendommen ble solgt til eierne av Skøyen. I denne perioden (nærmere bestemt 1730-1762) er det mulig at også brukere på den senere plassen Slaktern ble nevnt til Svartorsæter. På 1760-tallet kom nemlig betegnelsen Blindernseter og Blindernskog i bruk og ser ut til å vært brukt om Slaktern. Fra 1771 benyttes Slaktern. I motsetning til Svartorsæter var trolig Slaktern fullt og helt eiet av Blindern - også etter 1762.

Svartorsæter var dermed halvt Skøyen-eie og halvt Blindern-eie fra 1762. Blindern-delen ble ved Halvor Blinderns død 1804 overtatt av hans svigersønn Arne Arnesen som også overtok Stubberud i Sørkedalen. Ved Arnes død 1824 overtok sønnen Even Arnesen halvdelen.

Svartorsæter skog fulgte fra 1762 med hver sin halvdel hhv. Søndre Skøyen og Nedre Blindern. Ved husmannstellingen 1771 listes Svartorsæter (kalt "Sætera") under gård nr.5 Schøyen. 

1884 ble så det hele solgt til Baron Wedel-Jarlsberg (Nordmarksgodset). Også naboplassen Finnerud ser ut til å ha blitt skilt ut fra Svartorsæter. Det må ha skjedd en gang etter 1850.

Om navnet Svartorsæter (hentet fra O.Ryghs "Norske gaardnavne")

Brukere

Hvor tidlig det fantes brukere på Svartorsæter er ikke lett å vite, men de første antydningene er kanskje fra 1660, 1663 og 1666, hvor det ifølge P.Blix i boken "Oslo-marka" fra 1939, nevnes hhv. Peder Sarkor, Peder Halvorsen Suator og Gulbrand Sator. Blix mener dette må bety Svartor. Vanskelig å verifisere!

Den første sikre person vi hører om er enken Mari Hemmingsdtr Svartorsæter c.1699-1735 som begraves 36 år gml. i 1735. Samme dag blir hennes sønn Lars Embretsøn [Engebretsen] begravet 6 år gml.

Senere i 1735 blir Ellen Hemmingsdtr (før 1715-c.1744) og Lars Markussen c.1702-1764 Svartorsæter forlovet (og gift i 1736). Stedsnavnet litt utydelig skrevet. 9.9.1736 blir Lars Markussen Svartorsæter (vanskelig skrift!) oppgitt som far til et dødfødt barn. Det er fristende å anta at Mari og Ellen Hemmingsdtr var søstre. Det er også fristende å anta at de var søsken av Peder [Per] Hemmingsen og Marte Hemmingsdtr som begge nevnes til Langlia på 1720-30-40-tallet. Navnet var sjeldent. De var trolig av finneslekt, ref. finnemanntallet 1686 og kommentarer under Langlia. Lars Markussen var trolig sønn av Markus Larsen Holtet u/Bogstad. Lars Markussen og Eli Hemmingsdtr var også på Svartorsæter i 1737 og 1739. De hadde iallfall disse barna (trolig flere);

 • [dødfødt barn] 1736-1736, bosted Svartorsæter
 • Markus Larsen 1737-, født på Svartorsæter. Ellers ukjent
 • Gjertrud Larsdtr 1739-, født på Svartorsæter. Ellers ukjent

Den tidligere bruker Lars Markussen dukker opp i igjen på Svartorsæter i 1748 da datteren Mari blir født. Han kan imidlertid ikke ha vært på Svartorsæter i hele den mellomliggende perioden. Enkemannen Lars Markussen ble gift med Anne Halvorsdtr i 1745. Lars Markussen og Anne Halvorsdtr var også på Svartorsæter i 1753 og 1754, men på Holtet (Lars' hjemplass) i 1745 og på Falla u/Stubberud i Sørkedalen 1751! De flyttet mao. mye. Som redegjort for under Slaktern er det mulig at Lars Markussen faktisk bodde på den plassen som senere fikk navnet Slaktern, og ikke på det som i dag kalles Svartorsæter. Begge plasser var Blindern-eie frem til 1762. Lars og Anne var på Østre Sogn-eie v/manntallet 1762 og 1764 døde Lars på Blindern-eie, nærmere bestemt Blindern skog; "Lars Marcussen i Halvor Blinderns skoug 62 aar". Anne er muligens identisk med den Anne Halvorsdtr som døde omkring? 89 år gml. som "indlæg" på Strøm i 1788? Alderen er i tilfelle minst 10 år for høyt, men det var jo ikke uvanlig å legge til noen ekstra år for gamle mennesker. Kjenner til følgende barn av Lars Markussen og Anne Halvorsdtr;

 • Marte Larsdtr 1745-, født på Holtet (trolig farens hjemplass Holtet u/Bogstad, men iallfall i Sørkedalen da fadderne kom derfra). Ikke funnet konfirmert i Aker
 • Mari Larsdtr 1748-, født på Svartorsæter. Ikke funnet konfirmert i Aker 
 • Halvor Larsen 1751-, født på Falla i Sørkedalen. Ikke funnet konfirmert i Aker
 • Kari Larsdtr 1753-1753, død 6 dager gml. på Svartorsæter
 • Lars Larsen 1754-, født på Svartorsæter. Ikke funnet konfirmert i Aker

Enten samtidig med Lars Markussen eller i perioden hvor Lars ikke bodde på plassen, nevnes Peder Andersen c.1712- og Marte Madsdtr (før 1717-, ukjent opphav) til Svartorseter. Det var ifm. at deres sønn Mads blir født på Svartorsæter 1741. De hadde tidligere (1737-1740) bodd på Voksen-eie, nærmere bestemt Vasbakken u/Voksen som de iallfall var på i 1740. De og deres barn vil bli nærmere omtalt under Vasbakken u/Voksen. Peder var trolig sønn av Anders Pedersen Fyllingen. Hans søster fra Fyllingen, Lisbet Andersdtr, ble for øvrig 3-4 år senere gm. enkemannen Arne Olsen Løkeberg u/Lyse. Arne Olsen Løkeberg var far til Berte Arnesdtr som 1738 ble gm. enkemannen Anders Pedersen Fyllingen, far til Peder  Andersen og Lisbet Andersdtr. Arne Olsen var også far til Kari Arnesdtr som sammen med ektemannen Henrik Kristoffersen fra 1757 og nesten 50 år framover, var brukere på Svartorsæter. Også brukeren på Svartorsæter i 1751-52 - Nils Arnesen - var trolig sønn av Arne Olsen Løkeberg u/Lyse.

Legg merke til alle koblingene mellom Svartorsæter, Fyllingen og Løkeberg u/Lyse!

I årene 1751-52 var Nils Arnesen 1715-1752 og Berte Larsdtr 1720-1784 bosatt på Svartorsæter. Nils var sønn av Arne Olsen og Berte Nilsdtr (opprinnelig fra hhv. Kjelsaas i Sørkedalen og Brenna) som på 1730/40-tallet bodde på Løkeberg u/Lyse i Sørkedalen. Nils Arnesens kone Berte Larsdtr var datter av Lars Andersen nedre Grøttum. Nils og sønnen Gulbrand døde begge i 1752 og skiftet etter Nils ble holdt på Brenna året etter (hos morens bror Ole Nilsen Brenna). Nils Arnesen og Berte Larsdtr hadde barna ...

 • Arne Nilsen 1746-, født på Hullet, nevnt i skiftet etter faren 1753 da han var 7 år. Trolig identisk med den Arne Nilsen som 1771 (forlovelse 1770) ble gm. Mari Johannesdtr 1751-c.1775, antagelig datter av Johannes Olsen Gran (senere Stubberud-eie). En Lars Nilsen (ref. Nils' bror) var fadder bl.a. i datteren Berte Arnesdtrs dåp høsten 1770. Barn;
  • Berte Arnesdtr 1770-, født på Stubberud (-eie)i Sørkedalen. Konfirmert fra Aspeskogen 15 år gml. høsten 1785. Ellers ukjent
  • Anne Arnesdtr 1774-, født på Sogns-eie i Vestre Aker. Ikke funnet konfirmert i Aker. Ellers ukjent

Arne Nilsen kom etter hvert til Pina u/vestre Gaustad (også kalt Skjeggerud). Pina ligger ved nordvestenden av Sognsvann der bekken fra Åklungen renner ut. Arne ble 2.gang 1776 gm. Anne Marie Aasmundsdtr 1755-, datter av Aasmund Andersen fra Slaktern (tidligere Snuserud u/Gaustad). I folketellingen 1801 finner vi ekteparet på Gaustad-eie, han i 2.ekteskap, hun i første, hhv. 60 og 50 år gamle (altså litt for høyt). Det er boken "Stedet hvor alle trives : Sognsvann og omegn .." som er kilden til mye av denne informasjonen. Arne og Anne Marie fikk barna ...

 • Nils Arnesen 1777-c.1820, født på Pina u/vestre Gaustad. Tjener på Brenna i Sørkedalen 1801. Ble 1802 gm. Dorte Pedersdtr som muligens var datter av Peder Jordsen Hakloa (må bekreftes). De overtok som brukere på Pina etter hans foreldre ifølge boken "Stedet hvor alle trives : Sognsvann og omegn .."
 • Sissel Arnesdtr 1779- født på Slaktern
 • Berte Arnesdtr c.1780
 • Mari Arnesdtr 1782-, født på Pina u/vestre Gaustad, bodde hjemme på Gaustad-eie 1801
 • Haagen Arnesen 1784-, født på Pina u/vestre Gaustad
 • Lars Arnesen 1786-, født på Pina u/vestre Gaustad, bodde hjemme på Gaustad-eie 1801
 • Ole Arnesen, død 1791 på Pina u/vestre Gaustad
 • Ole Arnesen c.1795, bodde hjemme på Gaustad-eie 1801
 • Lars Nilsen 1748- født på Aamodt, nevnt i skiftet etter faren 1753. Lars er trolig identisk med den Lars Nilsen som 1775 ble gm. Kari Andersdtr 1750-, datter av Anders Svendsen Dølebraaten. De fikk 2 døtre på Dølebraaten 1776 og 1778, Berte og Kirsti. Kirsti døde bare 7 uker gml. på Dølebraaten.
 • Gulbrand Nilsen 1751-1752, født og død på Svartorsæter

Samme dag som skiftet etter Nils Arnesen ble avholdt på Brenna 1753, giftet enken seg med Erik Brynildsen. Hun bodde da på Kjelsaas u/Lyse, hvor ekteparet Berte Larsdtr og Erik Brynildsen også ble værende noen år. De flyttet senere til Østre Hullet, deretter til Aasen u/Østre Hullet, før de omkring 1767 slo seg ned på Aspeskogen. Der ble de i mange år.

Fra 1757 finner vi så en familie som ble lenge på Svartorsæter. Henrik Kristoffersen c.1719-1806 og Kari [Karen] Arnesdtr c.1723-1804. De ble gift 1748 og Kari bodde da på Løkeberg u/Lyse. Der bodde de også 1752. I mellomtiden (1749-1750) var de inderster på Fyllingen hos Karis søster Berte. Kari var trolig søster av forrige bruker på Svartorseter, Nils Arnesen, og altså datter av Arne Olsen og Berte Nilsdtr fra Løkeberg u/Lyse. Henrik og Kari ble på Svartorsæter helt til Kari døde 1804, og nevnes bl.a. til Svartorsæter ved manntallet 1762. Ved husmannstellingen 1771 listes Henrik Kristoffersen som husmann på "Sætera" under gård nr.5 Skøyen. Ved skiftet etter datteren Mari[e] Henriksdtr på Venner 1789 kommer det frem at Henrik Kristoffersen var hennes far og at Maris yngste datter - Kari Pedersdtr 1785-, bodde hos Henrik på Svartorsæter. Også ved folketellingen 1801 finner vi de igjen som husmannsfolk under Skøyen i Vestre Aker. Henrik og Kari hadde i hvert fall 4 barn, men det kan ha vært flere. Siden Svartorsæter i kirkebøkene jevnt over kalles Skøyen-eie/Blindern-eie er kirkebokinnførslene nemlig lett å overse...

 • Berte Henriksdtr 1749-1750, født på Fyllingen, hvor morens søster var kone. Foreldrene var nygifte og inderster på Fyllingen. Berte døde 1/2 år gml. på Fyllingen våren 1750
 • Mari Henriksdtr 1752-1788, født på morens hjemplass Løkeberg u/Lyse. Konfirmert 16 år gml. våren 1769, bosted bare oppgitt som Sørkedalen. Mari ble 1781/82 gm. enkemannen Peder Axelsen 1749-c.1840 fra Venner (Berger). Peder var sønn av Axel Hansen Venner. Mari døde 37 år gml. på Venner 1788 og 1789 ble det holdt skifte etter henne på samme plass. Ved skiftet opplyses det at eldste datter Dorte var hos Nils Pedersen Pinslie og yngstedatter hos Maris far Henrik Kristoffersen på Svartorsæter. Ektemannen giftet seg på nytt samme år. Yngstedatteren Kari Pedersdtr 1785- var (både 1789) og ved folketellingen 1801 hos besteforeldrene på Svartorsæter.
 • Berte Henriksdtr 1757-, født på Svartorsæter, konfirmert 16 år gml. våren 1773 og var da på Bakk i Sørkedalen. Berte er trolig identisk med den Berte Henriksdtr som 1790-1801-> var gm. Ole Olsen på Goslungen i Nordmarka, men det har foreløpig ikke vært mulig å verifisere. Må derfor undersøkes nærmere!
 • Arne Henriksen 1762-1773, født på Svartorsæter og død samme sted 11 år gml.

Det neste ekteparet som nevnes til Svartorsæter var Anders Gulbrandsen c.1780- (ukjent opphav) og Anne Zachariasdtr 1781-. Anne var datter av Zacharias Mortensen fra Grøttum som ble bruker på Tømte i Sørkedalen. Anders og Anne ble gift 1802 og levde i mange år et omflakkende liv. 1803 var de på Sandbraaten, 1804 på Svartorseter, 1808 på Tømte og 1811 på Grøttumsbraaten. Fra 1815 til 1836 nevnes de imidlertid noenlunde regelmessig til Svartorseter. Ved manntallet 1836 karakteriseres Anders' tilstand som "Taalelig". Bosted 1836 kalles for øvrig bare "Sætern" men det kan vel vanskelig være noen annen plass. Anders og Anne hadde de følgende barna (men trolig var det flere) ...

 • Anne Kristine Andersdtr 1803-1804, født på Sandbraaten, døde på Svartorseter
 • Kristine Andersdtr 1808-, født på Tømte. Bodde på Svartorseter v/konfirmasjonen 1823
 • Morten Andersen 1811-, født på Grøttumsbraaten, var hos foreldrene på Svartorseter 1836
 • Johanne Andersdtr 1815-1865, født på Svartorseter, ble gm. Erik NN (ukjent opphav!) og ble bruker på Svartorseter etter foreldrene (se under)
 • Anne Andersdtr 1820-, født i "Sørkedalen", var hos foreldrene på Svartorseter 1836
 • Zacharias Andersen c.1823-, var hos foreldrene på Svartorseter 1836

Det mangler en del informasjon om Svartorseter på 1840- og 1850-tallet. Ut fra skoleprotokollene kan man imidlertid se at barn av Johanne Andersdtr 1815-1865, enke på Svartorseter v/manntallene 1861 og 1865, også var på plassen 1855. Ektemannens navn var Erik Pedersen c.1816-før 1861, sønn av Peder Andersen (det er ukjent hvor de var fra). De ble gift 1840. Fra Aker kirkebok; "viet 15 jan. ungkar og arbeider Erik Pedersen, 24 år, og p. Johanne Andersdatter, 24 1/4 år, født på Svartorseter. Begge på Svartorseter ved vielsen. Hans far er Peder Andersen og hennes far er Anders Gulbrandsen. Forlovere er Martin Andersen og Johannes Hansen". Det er alt (!) som så langt er kjent om Erik Pedersen. Johanne var altså datter av forrige bruker på Svartorseter, Anders Gulbrandsen. Da hun ble begravet 1865 kalles hun "fattiglig" i graverprotokollen for Sørkedalen kirke. Med ektemannen Erik Pedersen hadde hun i hvert fall disse barna (det er ikke usannsynlig at det var flere);

 • Anton Eriksen 1842-, på Svartorseter 1855 ifølge skoleprotokollen. Var 1865-66 selv leilending på Svartorseter og gm. Guri [Guro] Andersdtr c.1838 fra Gran på Hadeland. Se nærmere omtale nedenfor
 • Gurine Eriksdtr 1846-, nevnt i Sørkedalen skoleprotokoll 1855 og 1860 m/bosted Svartorsæter/Sæter og fødselsdato 21-2-1846. Trolig identisk med den Gurine Eriksdtr 22 år som v/folketellingen 1865 var gm. Logernede Tømmermann Iver Andersen (28 år fra Hadeland) og bosatt på en plass under nedre Ullern i Vestre Aker. De hade en datter - Elise 1 år - og sammen med dem bodde også "Konens søster" (Gurines søster) Maren Eriksdtr 12 år! Både Gurine, Elise og Maren var født i Aker. Alt stemmer meget bra bortsett fra alderen til Gurine som er satt 2 år for høyt. Ellers ukjent
 • Andrine Eriksdtr 1848-, på Svartorseter 1855 og 1860 ifølge skoleprotokollen, Svartorseter også v/manntallene 1861 og 1865 (tjener)
 • Maren Kristine Eriksdtr c.1854-, bodde på Svartorseter 1861. Bodde 1865 hos søsteren Gurine og hennes familie på nedre Ullern-eie i Vestre Aker (se over). Ellers ukjent 
 • Johan Edvard Eriksen c.1857-, bodde på Svartorseter 1861 og 1865 (hos broren Anton)
 • Peter Eriksen c.1861-, bodde hos broren Anton på Svartorseter 1865 

Anton Eriksen 1842- og Guri [Guro] Andersdtr c.1838- var leilendinger på Svartorseter 1865-1866. Anton var sønn av forrige bruker. Ved folketellingen 1865 nevnes hele 3 familier til Svartorseter. Det var Antons familie (han selv, kone og barn, 2 mindreårige brødre, 1 søster som var tjener og en tjenestekar), samt 2 inderstfamilier. til sammen 13 personer. Begge inderstene kalles "husleier" og " Skovarbeider". Av husdyr hadde Anton  Eriksen 2 hester, 3 kuer og 2 sauer. De dyrket bygg og en god del poteter. Den ene indersten - John [Johan] Olsen hadde for øvrig også 1 ku og dyrket litt poteter (mer om den familien lenger ned). Ekteparet Anders Nilsson 1837-1909 og Karen Lovise Hansdtr 1845-1924, datter av Hans Kristensen Blankvannsbraaten, var det andre inderstparet. De kom senere til Stukjensmoen (Moen) og deretter til Lørenseter (hvor de er omtalt nærmere). Anton Eriksen og Guri [Guro] Andersdtr hadde datteren ...

 • Jensine Emilie Antonsdtr 1865-, født på Svartorseter hvor hun også bodde v/dåpen 1866

De kan selvfølgelig ha fått flere barn, men da utenfor Sørkedalen. De flyttet åpenbart, men hvor er ikke kjent.

[bruk 1] 1866-1871

1866-1871 var Johan Olsen c.1836-før 1900 (fra Aker, men ellers ukjent) bruker på Svartorseter. Han ble 1861 gm. Gunnhild Petrine Andersdtr 1842-ett.1900, datter av Anders Gulbrandsen Tømte (men Gunnhild ble født på Sandbraaten der familien bodde i mange år). Trolig identisk med et ektepar med samme navn som var på Neubergløkken i Vestre Aker (Frogner) ved folketellingen 1865. Johan var da "Vognmand" med 2 hester. De fikk barn på Svartorseter i årene 1866, 1869 og 1871. I 1871 døde for øvrig en av deres barn bare 4 år gml. Johan kalles Leilending 1866, Husmann 1869, Forpakter 1871 (dåp) og Husmann 1871 (begravelse). Ifølge Ingar Finstad kom familien, etter at de flyttet fra Svartorseter en gang mellom 1871 og 1875, senere til Frognerseteren i Nordmarka i Vestre Aker. Der var de blant annet i 1879 da tvillingene Ole og Jørgen ble født. Senere flyttet de til Kristiania, hvor Gunhild Petrine bodde som enke ved folketellingen 1900 sammen med 2 av barna. Hun arbeidet da som Avisbud og adressen var Ingelbrecht Knudsøns Gade 9, Fagerborg, Kristiania. Johan og Gunnhild hadde iallfall følgende barn (trolig flere, merk f.eks. oppholdet mellom 1871-1879)...

 • Anette Karoline Johansdtr 1861-, født i Vestre Aker, trolig Tømte. Var av en eller annen grunn pleiedatter hos morfaren på Tømte ved folketellingen 1865 og det samme hos morens søster på Bekken u/Stubberud ved manntallet 1875.
 • Oline Jonette Johansdtr 1863-, født i Aker. Bodde hos foreldrene på Neubergløkken ved folketellingen 1865. Trolig identisk med den Oline Jonette Johansdtr f.1863 som 1889 ble gm. Olaus Jørgensen 1865-, sønn av Rasmus Jørgensen, bruker på Svartorseter fra 1875. Olaus og Karen ble fra 1891 forpaktere på Svartorseters naboplass Finnerud, og vil etter hvert bli nærmere omtalt der
 • Emil Kristian Johansen 1866-1871, født på Svartorseter, død samme sted 4 år gml.
 • Andreas Johansen 1868-, født på Svartorseter
 • Emil Kristian Johansen 1871-, født på Svartorseter 
 • Jørgen Johansen 1879-, født i Vestre Aker, trolig Frognerseteren. Tvillingbror av Ole. Ifølge en artikkel i "Slekt og data" nr.4/2003 (side 5) ble han gm. Waldine Wahlstedt [Wallstedt] 1890-, datter av Jens og Karoline Wallsted fra Sverige. Waldine bodde hos foreldrene i Christies gt. 36 i Kristiania ved folketellingen 1900. De utvandret senere til USA. Artikkelens utangspunkt er amerikaneren Darrell Frogness' [!] (navnet må da være avledet av Frognerseteren?) forsøk på å finne sin norske slekt, noe han også klarte ved hjelp av slektsforskerne Ingar Finstad og Kaare Finnerud.
 • Ole Johansen 1879-, født i Vestre Aker, trolig Frognerseteren. Tvillingbror av Jørgen. Bodde 1900 hjemme hos moren og var Matros. Det står en kommentar i folketellingen: "Bark "Horten". Rute: Chra.-London (nu ingen Hyre, Baaden oplagt)"
 • Dina Emilie Johansen 1881-, født i Vestre Aker, trolig Frognerseteren. Bodde 1900 hjemme hos moren og var "Cigarlæggerske ved Langaards Tobaksfabrik"

[bruk 2] 1865-1871

1862-1871 var John Olsen 1835- husmann på det ene bruket på Svartorseter. John [eller Jon] var sønn av husmann Ole Johnsen og hustru Randi [Rangdi] Andersdtr og ble født på Egge-eie i Gran på Hadeland. John flyttet fra Gran til Christiania 22.12.1859 og ble 1-2 år etter gm. Olava Andersdtr c.1835- fra Aker (ukjent opphav). Se attester for John Olsen (tilgjengliggjort med tillatelse fra J. Vinneng). Ekteparet var oppsittere på det ene av 2 bruk på Svartorsæter fra 1862 til 1871 (de flyttet fra plassen før 1875). Ved folketellingen 1865 kalles John for "Husleier" og med Skogarbeider som yrke. De hadde i 1865 også 1 ku og et potetland. Ved barnas dåp 1862, 1866 og 1871 kalles han imidlertid husmann, ikke husleier. Men ved sønnen Olufs koppervaksine i 1863 kalles foreldrene for inderster. I 1875 hadde familien flyttet til Vindernseter v/Skjærsjøen. Kjenner ikke hvor de ble av etter 1875, men de kan ha blitt boende på Vindernseter en del år. John kalles for øvrig ved datteren Julies dåp i 1875 for Johan. De hadde minst 5 barn;

 • Anne Randine Johnsdtr 1860-, født i Aker, bodde ved folketellingen 1865 hos foreldrene på Svartorseter
 • Oluf Johnsen 1862-1940, født på Svartorseter, hvor han også bodde i 1863 (koppervaksine) og ved folketellingen 1865. Han ble konfirmert 15.april 1877 i Vestre Aker. Han begynte på Myhrens verksted i 1880 og var på samme arbeidsplass så sent som i 1916. Ifølge folketellingen 1900 var han da jerndreier av yrke og bosatt i Christiandsands gate 5 i Kristiania. Oluf var gm. Marie Johnsen [født Winger]c.1863- og hadde år 1900 2 hjemmeboende sønner, Osvald c.1889- og Antonius c.1891-. Det er informasjon fra John Vinneng fra Oslo som forteller at dette var Oluf Johnsen fra Vindernseter. John Vinneng har denne familien blant sine aner (via Oluf Johnsen sønn Olaf Johannes Johnsen 1907-, som i 1946 tok navnet Vinneng). Se attester for Oluf Johnsen (tilgjengliggjort med tillatelse fra J.Vinneng)
 • Martin Johnsen 1866-, født på Svartorsæter.
 • Jørgen Johnsen 1871-, født på Svartorseter
 • Julie Ovidie Johnsdtr 1875-, født på Vindernseter

Fra 1875 var det på nytt bare et bruk på Svartorseter. 

Det var Jørgen Rasmussen 1827-1891 som var leilending på Svartorseter i 1875. Jørgen var sønn av Rasmus Jørgensen som var født på Tangen, men senere kom til Eik i Østre Bærum hvor Jørgen vokste opp. Jørgen Rasmussen var ungkar da han i 1851 ble gm. piken Dorte Kristoffersdtr 1828-1899, datter av Kristoffer Pedersen på Nord-Stubberud i Sørkedalen. Ekteparet var for øvrig femmenninger med Nils Gjerdsen [Jordsen] og Dordi Gulbrandsdtr fra Brenna (omkring år 1700) som felles aner. Jørgen og Dorte bodde 1851-1852 på Stubberud før de flyttet til hans hjemplass Eik i Østre Bærum, hvor de var i 1853. I 1856 (eller ev. tidligere) var de tilbake i Sørkedalen, nå som leilendinger på den ene Tangen-plassen, Tangen vestre (også kalt Tangen nedre). Etter alt og dømme samme plass som Jørgens far ble født i år 1800 og som farbroren Nils Jørgensen var bruker av fram til 1832. Familien ble på Tangen en del år, før de i 1868/1869 flyttet til Øvreseter i Nordmarka (også kalt Øvre Frognerseter). Flyttingen kan virke litt merkelig da Øvreseter trolig ikke ga noe særlig godt utkomme. Årsaken var nok at eierne av Bogstad-godset på denne tiden gjennomførte en omstrukturering av Tangen-brukene samt naboplassene Holtet og Braaten (mellom 1868 og 1874). Konsekvensen ble nedleggelse for Tangen vestre og Braaten og flytting av Holtet (til nord for Aarnes). Hvorfor dette ble gjort er så langt ikke kjent, men det hadde kanskje å gjøre med en rasjonalisering av jordbruket? Jørgen og Dorte m/familie ble på Øvreseter noen år, men kom altså etter hvert som leilendinger til Svartorseter. På Svartorseter var de fra minst 1875-1891. I 1891 døde imidlertid husmannen på naboplassen Finnerud, og Jørgen og Dorte ser da ut til å ha overtatt som forpaktere der (ref. manntallet 1891), mens sønnen Johan Reinhard overtok som leilending på Svartorseter. Samme år - altså 1891 - døde imidlertid Jørgen Rasmussen, og en av hans andre sønner - Olaus - overtok deretter som forpakter på Finnerud. Dorte flyttet tilbake til Svartorseter og døde der i 1899. Jørgen Rasmussen og Dorte Kristoffersdtr hadde ialfall følgende barn;

 • Reinhold Jørgensen 1851-1852, født på Stubberud og død samme plass bare 8 uker gml.
 • Andrine Jørgensdtr 1853-, født på Eik i Østre Bærum. Hun bodde hos foreldrene på Tangen 1860, 1861, 1864 og 1865 (ref. skoleprotokollen 1860 og 1864). Ved manntallet 1875 var hun tjenestepike på øvre Lyse. Andrine ble 2.juledag 1875 gm. [Johan] Rikard Kristoffersen 1853-, sønn av Kristoffer Rolfsen Østre Hullet. Ekteparet var 1878 inderster på Hullet da datteren Karen Dortea ble født. De flyttet senere fra Sørkedalen og var 1882-1886 i Kristiania og 1888-1896 et eller annet sted i Vestre Aker. Opplysningene om bosted er avledet fra barnas fødesteder slik det er oppgitt i folketellingen 1900. Familien bodde da i Sarpsborggata 3b på Bjølsen i Kristiania og [Johan] Rikard Kristoffersen var "Sømarbeider". De hadde 5 hjemmeværende barn i 1900, alle gutter. Deres barn (det kan ha vært flere);
  • Karen Dortea Johansdtr [Kristoffersen] 1878-, født på Hullet i Sørkedalen. Det er en brukbar mulighet for at "denne" Karen er identisk med den Karen Hansdtr f.1878- i V.Aker som 1900 bodde i samme bygård på Bjølsen som [Johan] Rikard og Andrine. Den Karen var gm. Martin Hansen 1874- fra Nedre Eiker. Også han sømarbeider. Dette ekteparet hadde 1900 3 barn; Amanda Hansen 1894- i V.Aker, Reidar Hansen 1898- i V.Aker og en navnløs nyfødt født høsten 1900 i Kristiania. Det er selvfølgelig like sannsynlig at det ikke er samme Karen, men det kan jo være et utgangspunkt for videre leting ..
  • Rangvald Kristoffersen c.1882-, født i Kristiania. Bodde ved folketellingen 1900 hos foreldrene på Bjølsen
  • Alfred Kristoffersen c.1886-, født i Kristiania. Bodde ved folketellingen 1900 hos foreldrene på Bjølsen
  • Einar Kristoffersen c.1888-, født i Kristiania. Bodde ved folketellingen 1900 hos foreldrene på Bjølsen
  • Hjalmar Kristoffersen c.1891-, født i Kristiania. Bodde ved folketellingen 1900 hos foreldrene på Bjølsen
  • Gerhard Kristoffersen c.1896-, født i Kristiania. Bodde ved folketellingen 1900 hos foreldrene på Bjølsen
 • Karen Jørgensdtr 1856-ett.1922, født på Tangen. Hun bodde hos foreldrene på Tangen 1861 og 1865 og Svartorseter 1875. Nevnt til Tangen i skoleprotokollen for 1864. Karen ble 1877/78 gm. Kristian Fredriksen 1851-ett.1935, sønn av Fredrik Andersen fra Bogstad Portstue. Ekteparet var på Øvre Skuggen fra (senest) 1880 og husmannsfolk samme sted fra (senest) 1891 til minst 1922.
 • Johan Reinhard Jørgensen 1859-, født i Vestre Aker, trolig Tangen. Han bodde hos foreldrene på Tangen 1861 og 1865 og Svartorseter 1875. Nevnt til Tangen i skoleprotokollen, men udatert. Johan ble omkring 1880 gm. Oline Endresdtr 1858-1913, datter av Endre Olsen og Kari Olsdtr fra Nes i Hallingdal. I 1865 bodde Oline og hennes foreldre på gården Kaste i Kvareteig, Dokken skoledistrikt, i Nes i Hallingdal. Johan og Oline var på Svartorseter fra de ble gift (senest fra 1888 som leilendingsfolk) og vil bli nærmere omtalt nedenfor
 • Kristian Jørgensen 1862-, født i Vestre Aker, trolig Tangen. Han bodde hos foreldrene på Tangen 1865 og Svartorseter 1875. Nevnt til Tangen i skoleprotokollen, men udatert. Kristian ble gm. Oline Marie Hansdtr c.1861- fra Eidsberg i Østfold [ukjent opphav] og ble fra c.1887 bruker på Øvreseter i Nordmarka (også kalt Øvre Frognerseter), altså samme plass som foreldrene drev rundt 1870. Kristian er intervjuet i Holtvedts "Sørkedalshistorier" og forteller der bl.a. fra sin barndom på Øvreseter og Tangen med trekullkjøring og milebrenning. Kristian og Oline fikk minst 10 barn. Familien vil etter hvert bli nærmere omtalt under Øvreseter. Her barnas navn og fødselsår (opplysninger i hht. Ingar Finstad);
  • Karoline Marie Kristiansdtr 1885-, født på Svartorseter
  • Jørgen Daniel Kristiansen 1887-, født på Øvreseter
  • Hilda Kristine Kristiansdtr 1889-, født på Øvreseter
  • Anton Julius Kristiansen 1891-, født på Øvreseter
  • Ragnhild Kristiansdtr 1893-, født på Øvreseter
  • Hans Peder Kristiansen 1896-, født på Øvreseter
  • Anton Karl Kristiansen 1898-, født på Øvreseter
  • Kristian Kristiansen 1901-, født på Øvreseter
  • Ole Kristiansen 1901-, født på Øvreseter
  • Johan Kristiansen 1905-, født på Øvreseter
 • Olaus Jørgensen 1865-1940, født på Tangen. Han bodde hos foreldrene på Tangen 1865 og Svartorseter 1875. Olaus ble gm. Oline Jonette Johansdtr 1863-1946 fra Aker [ukjent opphav]. Ekteparet bodde de første årene som inderster på Svartorseter før de fra 1891 ble forpaktere på Finnerud. De vil bli nærmere omtalt under Finnerud.
 • Anton Julius Jørgensen 1868-1893, født på Tangen. Han bodde hos foreldrene på Svartorseter 1875 og Finnerud 1891 (yrke: "skogsdrift og jordbrugsarbeide"). Anton døde knapt 26 år gml. på Skuggen 2.juledag 1893, trolig hos søsteren Karen m/familie som da bodde på Skuggen

[mer informasjon kommer senere]

Myraas [1866-1904]

Myraas er første gang nevnt i 1866 (så langt kjent). Plassen ligger på en høyde vest for Blankvann, med Blankvannsbraaten i øst, Svartorseter i vest, Finnerud i nord og Slaktern i sør. Det er en liten plass med dårlige jordbruksforhold. Folketelllingen 1865 har ingen informasjon om Myraas. Det er egentlig litt merkelig da plassen ifølge Blix bok om Nordmarksskogene fra 1939, har en opplysning om at Myraas skal ha blitt ryddet omkring 1850. Det er også merkelig fordi det ikke har lyktes å finne ekteparet som bodde der i 1866-1899 (1888) i 1865-folketellingen, ei heller på nasjonale søk. Bodde de der 1865 og ble plassen uteglemt i folketellingen? 

Har valgt å liste plassen under Svartorsæter fordi det i 1900-folketellingen står at plassen lå under Svartorsæter. Det var imidlertid en av sønnene til Erik Nilsen Slaktern som trolig ryddet Myraas. Han het Jens Petter Eriksen 1825-1899. Han var gm. den 7-8 år eldre Mari Tollefsdtr c.1817-1888 fra Slidre i Valdres. Ekteskapet var trolig barnløst, men da det ikke har lyktes å finne dem v/folketellingen 1865 er dette langt fra sikkert. Manntallet 1875 viser at det da bare var 1 ku og 2 kalver på Myraas, i tillegg ble det dyrket litt poteter. Mari Tollefsdtr døde 1888 og ved manntallet 1891 finner vi Jens Petters ugifte bror fra Slaktern - Nils Eriksen - som inderst på Myraas.

Da Jens Petter Eriksen døde 1899 overtok Nils Eriksen 1822-ett.1904 som husmann på Myraas. Han nevnes til Myraas v/folketellingen 1900. Han var som nevnt bror av forrige bruker og altså sønn av Erik Nilsen Slaktern. Ifølge "Historien om Nordmarka" så bodde Nils Eriksen på Myrås fram til 1904, da han flyttet tilbake til sine slektninger på Slaktern. Myrås ble da overtatt av skiklubben Snøgg (nye tider!) som leide den som foreningshytte.

I boken om "Skiklubben Odd" (utgitt på Emil Moestues forlag i 1939) finnes også litt informasjon om plassen Myraas, bl.a. et fotografi av brødrene Nils og Jens Petter Eriksen, antagelig tatt på trappen utenfor Myraas omkring 1890. Bildeteksten fra boken sier bl.a. "Jens og Nils Myrås, Kristjan Slakterns brødre, klubbens naboer og gode venner til Odd". Skiklubben Odd hadde tilhold på "Odd-hytta" ved Slaktern.