Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


 

Plasser og brukere:

  Røa  
  Røa
Røa nordre
Røa søndre
Røa mellem [Melum]
Røa ødegaard
Røa Sag
Holtet [Holtesaga]
Svingen
Luggerud

Plasser fra 1800-tallet
Røa østre (Røa søndre)
Røa vestre (Røa søndre)
Røa mellem (Røa søndre)

Myrhaug
Rødsløkken
Nordengen
Sørenstuen
Solli
Rødbakken
Rødhaugen/Tollishaugen
Furuhaug
Sandbakken


Kart over Røa og omegn fra c.1800


 

Røa er sett fra Sørkedalen et sørlig utkantområde. I snever forstand regnes Sørkedalen fra Bogstad-vannet og nordover, og da faller Røa - og til dels Voksen - utenfor. I en en større sammenheng er det imidlertid naturlig å regne Røa-Sørkedalen som et område, det er dessuten praktisk av historiske årsaker, kanskje spesielt siden forbindelsene til Bogstad og Voksen var så tette, men også fordi området i gamle dager til tider ble regnet til Sørkedalen. Røa har grense til Lysakerelven i vest (grensen til Bærum) og er dermed nabo til Bærumsgårdene Grini og Eik. I sør ligger Ullern og i øst Huseby, samt en del plasser under Hoff. I nord ligger Voksen.

Sollied skriver i "Akersgårder" at Rød allerede i middelalderen var delt i flere bruk. I Akershus-registeret (Nonneseter kloster) finnes det bl.a. et stadfestelsesbrev fra kong Magnus på et gavebrev fra "Ragnhild, Benedikt Kjøbmanns datter" på "Rud" i Sørkedal. Ifølge Røde bok fra 1396 eide Nonneseter kloster 10 øresbol (hele skylden) på den ene av Rød-gårdene, og i 1422-23 finnes et kjøpebrev fra Hovedø kloster på Nørsterud (Nordre Rød).

Røa-gårdene - da under navnene Synsterud, Medelrud og Nørsterud nevnes i lensregnskapene 1557-57. De lå da under Ullern og Voksen. Andreas Holmsen skriver i sin artikkel "Ødegaarder i Oslo-herrad" at dette var hhv. Røa søndre-, mellom- og- nordre. Navnet betyr for øvrig "rudene", altså rydningene. Les også om navnet Røa eller Rød i O.Ryghs "Norske gaardnavne". Formen Rød eller Røed er klart de mest brukte i kildematerialet, men også Røa og Rør forekommer en del ganger. Gårdene er trolig ryddet i perioden 1050-1350 i følge Holmsen, men lå som resten av Sørkedalen, med unntak av Voksen, øde i omkring 250 år etter svartedauen. Røa var klassifisert som Ødegård, dvs. 1/4-skatt (en fjerdedels takst) ift. en fullgård. 

De samme 3 Rød-plassene nevnes i skattematrikkelen av 1647. Sønsterud og Meddelroe lå da under Bestum, mens Nøesterud var drevet som eget bruk (ødegaard) og eid av kongen. Leilendingen het Halvor;

Haldvord Nøesterud. Ko. Ma. allennne raader bøxselen, och schylder 8 lb. miell. Jngen medeyer. 3 mark i skatt (standard for ødegaarder).

Nordre Røa var blant de mange gårder og plasser i Sørkedalen som Morten Lauritsen 13.januar 1649 overtok fra kronen. 1659 får han pantebrev på Mellom Rød og 9.april 1663 skjøte på både Mellom Rød og Søndre Rød. Morten Lauritsen solgte Søndre Rød 18.desember 1715 og gården har etter den tid hatt mange forskjellige eiere. Eierne bodde i perioden 1754-1872/1926 stort sett på gården og vil i den sammenheng bli nærmere omtalt nedenfor. For detaljer om eiendomshistorien på Søndre Rød se ellers Sollieds "Akersgårder", som her er kilden for eiendomsinformasjonen. Manntallet 1663/64 lister 2 oppsittere på Røa, mens manntallet 1666 kun har en oppsitter (med en navngitt sønn).

Ekstraskatten 1711 (skoskatten), som kronen iverksatte pga pengemangel ifm den Store nordiske krig, lister 1 oppsitter + en "dragon"-familie på Røa. Dette var nordre Røa.

Ifølge matrikkelen 1723 var det 1 oppsitter på ødegården Røed (gnr. 90) og følgende husdyr: "1 hæst, 6 creaturer, 5 souer". Ingen husmenn. På rydningsplassen Søndre Mellem Røed (gnr.186) var det 1 oppsitter og 1 husmann, men ingen husdyr er nevnt! 

Manntallet 1762 og husmannstellingen 1771 gir mangelfull og til dels forvirrende informasjon om brukerne på Røa. Manntallet 1762 har følgende informasjon for Røa-gårdene;

 • "Øde gaarde - No. 90 - Røed, Tilhører Morten Leuch, er anført under Bogstad no.79". Ingen personer oppført under nr. 90. Som antydet finner vi imidlertid - i husmannskolonnen under nr. 79 Bogstad - Peder Engebretsen Røed og hans familie. Under Bogstad (også i husmannskolonnen) er det i tillegg en kommentar om Iver Hansen og Kirsten Aslagsdtr som trolig skal være "Anført .?. under no.186". Nr. 186 er Røa søndre mellom og der er dette ekteparet ganske riktig oppført (se under)
 • "Rødnings pladser - No. 186 - Synder eller mellem Røed", her er kun 1 familie listet, nemlig selveierne Iver Hansen og Kirsti Aslagsdtr som vi fra andre kilder vet var på Røa ødegaarden (som kanskje kan ha vært et annet navn på Røa mellem?). Det finnes faktisk ingen informasjon i manntallet om familien til Lars Larsen og Dorte Aslaksdtr som var eiere av, og bosatt på Røa søndre på denne tiden! At Iver Hansen skal ha vært eier av Røa søndre mellem har for øvrig (om det da er korrekt) ikke blitt registrert av Henning Sollied i "Akersgårder".

Ved husmannstellingen 1771 nevnes under gnr. 90 Røed [dvs. Røa nordre] kun én husmannsplass, nemlig Luggerud. Det er litt merkelig da Luggerud trolig var en plass under Røa søndre! De mangelfulle data skyldes for nordre Røas del trolig den litt uklare situasjonen som underbruk av Bogstad-godset. Det samme gjelder en del andre Bogstad-plasser i Sørkedalen som Aarnes og Pinslie. Under gnr. 186 Røed [dvs. Røa søndre mellem] så er det ikke oppført noen husmannsplasser i 1771. Ekstraskattene 1770 og 1772 lister en oppsitter med hustru Røa nordre, men ingen på søndre i 1770. I 1772 betaler "enken" på Røa søndre skatten

Uansett status med hensyn til antall plasser og bruk i 1762/1771 (uklart) så økte imidlertid befolkning og bruksdeling/nyetablering på Røa-gårdene kraftig i siste halvdel av 1700-tallet. Ved folketellingen 1801 var det 2 gårdsbruk på Røa søndre (13 personer) og 1 gårdsbruk på Røa nordre (9 personer). Under Røa nordre var det i tillegg følgende plassfolk, 1 enke m/barn med status Jordbruker, 1 husmann m/jord, 2 jordbrukere og sagmestere og 2 husmenn m/jord og sagmestere (29 personer). Til sammen 51 personer fordelt på 3 gårdsbruk og 6 underliggende plasser, altså c. 5,7 personer i snitt pr. bruksenhet.

Som det framgår av plassfolkenes yrke (som gjengitt ovenfor) var det primært Lysakerelven med sagbruk (og senere møller) som var hovedårsaken til befolkningsøkningen. Dette fortsatte utover 1800-tallet og det ble etter hvert mange personer på Røa som ble involvert i industrirelatert virksomhet. Møller, sagbruk, teglverk og veiearbeid. Fra begynnelsen av 1900-tallet begynte så forstadsbebyggelsen å bre seg og Røa gikk etter hvert over fra å være landsbygd til å bli en forstad til Kristiania/Oslo. Den største utbyggingen skjedde på 1930/40-tallet.

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt
Halvor 1647-1664, 
Anders Pedersen 1664-før 1711, 
Engebret Andersen 1711-1741,
Peder Engebretsen 1741-1780,
Kristian Pedersen c.1784-1812,


Klikk her for bilde fra nordre Røa (ref. Ullern historielag)


 


 

 

Røa nordre (1647- )


Røa nordre (gml. matrikkelnr. 90) var Ødegaard, dvs. taksert/verdsatt til 1/4 av en fullgård. I Sørkedalen var Voksen eneste fullgård, Bogstad eneste halvgård og Røa nordre, Strøm, Tangen, Ringerike, Aamodt og Tømte-Brenna ødegaarder. De andre gårdene i dalen var rydningsplasser (1/8 skatt). Også Røa søndre/mellem var rydningsplass. Ved manntallene 1663/64 og 1666 var det kun folk på ødegaarden "Røe", altså Røa nordre.

Den første kjente bruker på nordre Røa var den Halvor Nøesterud [født før 1609] som nevnes i skattemanntallet 1647 [Nøesterud = Nordre Røa og ikke noe familienavn]. Halvor var da fortsatt kongens leilending, men det endret seg 1649 da Morten Lauritsen overtok gården. Halvor ser ut til å ha fortsatt som leilending på plassen, han nevnes nemlig som oppsitter på "Røe" ved fogdemanntallet 1663/64; "Halffuor Røe" under klassen "Ødde gaarder". Som det er redegjort for nedenfor hadde trolig Halvor en datter som ble gm neste bruker;

 • Anne Halvorsdtr c.1629-1716, ble gm neste bruker på Røa nordre, Anders Pedersen. Det er ikke verifisert at Anne var datter av Halvor på Røa, men det virker sannsynlig

Det er mulig at neste bruker på Røa var svigersønn av Halvor. Anders Pedersen c.1627-1716 kalles bare Anders da han listes som oppsitter på "Røe" sammen med Halvor i 1664. Ved manntallet 1666 var Anders eneste oppsitter. Farsnavnet eller hans alder nevnes ikke, men sønnen blir nevnt; "Halvor Andersøn 7 aar". Det tyder jo klart på slektskap far-svigersønn-barnebarn. Anders Røe nevnes ellers som lagrettsmann ved finnemanntallet 1686. En begravelsesinnførsel fra Aker kirkebok 1716 hvor hans kones navn også gjengis gjør det sannsynlig at han var svigersønn av Halvor; "1716, begr. 3 nov. Anders Pedersen, 89 år og 2 mnd, og Anne Halvorsdatter, 87 år og 3 mnd. Ektepar fra Røe". Dvs. fødselsår c.1627 og 1629. Tror altså at Anders kone Anne Halvorsdtr c.1629-1716, kan ha vært datter av den forrige brukeren på Røa - Halvor. I tillegg er det grunn til å anta at neste bruker på Røa nordre - Engebret Andersen - var sønn av Anders og Anne (se diskusjon nedenfor). Barn;

 • Halvor Andersen c.1659-, var 7 år ved manntallet 1666 og nevnes da sammen med faren Anders på Røa. Ellers ukjent
 • Engebret Andersen c.1670[?]-1748, var bruker på Røa fra senest 1711 (trolig før) og er omtalt nærmere under. Det er ikke verifisert at Engebret var sønn av Anders og Anne - men mener det er sannsynlig

Det er rimelig å anta (men ikke verifisert) at neste bruker på Røa nordre, Engebret Andersen c.1670[?]-1748, var sønn av forrige bruker Anders Pedersen. Det er aldersangivelsene for Engebret som skaper usikkerhet. Engebret Andersen Røa døde 1748 hele 96 år gml ifølge Aker kirkebok. Det stemmer definitivt ikke med opplysninger fra 1727 da han i en militærrulle sies å være 40 år gml. og egentlig heller ikke med manntallet 1666 da han ikke er nevnt sammen med faren og broren på Røa. Spesielt pga Anders Pedersens kone - Anne Halvorsdtrs - alder (se begravelsesinnførselen over), kan hun ikke være Engebrets mor om militærmanntallet er korrekt. Hun ville i så fall ha vært 58-59 år da han ble født. En formulering i ekstraskatten 1711 om "hans gamle fader a moder" som bor på Røa i Engebrets hushold styrker imidlertid ideen om at de allikevel var hans foreldre. Anders var som nevnt ovenfor oppsitter på Røa 1666 hvor sønnen Halvor Andersen 7 år også nevnes (men altså ingen Engebret). Hvis far-sønn så bør Engebret altså være født etter 1666. Foreslår derfor c.1670 som et rimelig fødselsanslag for Engebret.

Engebret Rød nevnes ellers 1712, 1721, 1726 og 1728. Ved alle anledninger som bevitner ved skifter i Sørkedalen. Engebret Andersen Røed, 40 år (!), er listet som oppsitter på Røa i Aggerske Lif-Compagnies militære rulle fra 1727. Sønnen Peder Engebretsen Røa var 20 år og soldat samme sted 1732. To av døtrene nevnes dessuten til Røa 1736 og 1740. Engebrets kone Mari Pedersdtr c.1683-1739 (ukjent opphav) døde 56 år gml. på Røa 1739. Skiftet etter Mari ble holdt på Røa mars 1741, og viser bl.a. at Engebret og Mari hadde følgende barn;

 • Helvig Engebretsdtr c.1710-, var 30 år v/skiftet etter moren 1741. Bodde ved manntallet 1762 hos broren Peder m/familie på nordre Røa. Hun var da inderst og kalles "fattiglem". Betegnelsen enke er ikke brukt og det tyder på at hun var ugift. Ellers ukjent.
 • Peder Engebretsen c.1711-1780, var 26 år v/skiftet etter moren 1741. Var også på Røa som soldat 1732 og var da bare 20 år. Da han døde 1780 oppgis alderen til 74 år! Aldersangivelsene spriker altså litt. Har valgt 1712 som mest sannsynlig. Peder Engebretsen Røa ble 1741 gm. 1) Maria Kristiansdtr c.1720-1759 (ukjent opphav). De overtok som oppsittere på nordre Røa etter hans foreldre (se under).
 • Anne Engebretsdtr c.1712-, var på Røa da hun i Aker kirke 1736 ble gm. soldat Erik Knutsen (før 1716-etter 1771). Det bekreftes av /skiftet etter moren 1741, da hun var 28 år og fortsatt gm. Erik Knutsen. Begge kausjonistene ved vielsen/forlovelsen 1736 var fra Grini i Østre Bærum og det tyder kanskje på at Erik hadde tilknytning dit. En kjent sagmester på Grini sag het Erik Knutsen (1700-tallet, men når?), det kan kanskje ha vært samme mann? Ellers var en Erik Knutsen 1771 (ref. husmannstellingen for Bærum) husmann på Solvegg u/Fossum. Kirkebøkene for Asker (og Bærum) viser ganske riktig at Erik og Anne var på Fossum-eie minst 1736-1744, hvilket 1740 og 1742 er spesifisert til Solvegg (men kildene har ikke fullstendige navneopplysninger og derfor noe usikkerhet). De fikk minst 5 barn på Fossum-eie 1736-1744 men 2 av de døde som spebarn (det kan ha vært flere barn - kirkebøkene for Asker er ikke sjekket systematisk);
  • Ellen Eriksdtr 1736-1737, født på Fossum-eie i Østre Bærum des.1736 og døde samme sted 1 mnd gml jan.1737
  • Hans Eriksen 1737-, født på Fossum-eie i Østre Bærum
  • Mari Eriksdtr 1740-, født på Fossum-eie i Østre Bærum
  • Anne Eriksdtr 1743-1743,født og død på Fossum-eie i Østre Bærum
  • Knut Eriksen 1744-, født på Fossum-eie i Østre Bærum
 • Gunnhild Engebretsdtr c.1716-, var 24 år v/skiftet etter moren 1741. Gunnhild ble året før - 1740 - mor til en sønn født utenfor ekteskap. Sønnen fikk navnet Kristen og faren ble oppgitt å være "Lars Svendsen Dragon udi Oberst Harboes Compagnie". Kristen Larsen var som 19-åring i 1759 innrullert som soldat i Aggerske Lif-Compagnie. "Tjener på Rød" står det i militærrullen. Han ble konfirmert fra "Røen" 18 år gml. våren 1760. Ellers ukjent.
 • Marte Engebretsdtr c.1721-, var 19 år v/skiftet etter moren 1741. Muligens identisk med den Marte Engebretsdtr (på Bogstad) som 1742 i Aker ble gm soldat Arne Kristensen. Han var trolig sønn av Kristen Arnesen fra Strøm i Sørkedalen som hadde flyttet til Oksenøya i Bærum. Må undersøkes nærmere

Peder Engebretsen c.1711-1780, sønn av de forrige brukerne, overtok som oppsitter på nordre Røa. Tidspunktet er litt usikkert men det skjedde trolig i sammenheng med skiftet etter Peders mor i 1741, og Peders giftemål samme år med Maria Kristiansdtr c.1720-1759 (ukjent opphav). Det er dog nærliggende å spekulere i om det kan være noen forbindelse mellom Maria Kristiansdtr og Holm Kristiansen, som kjøpte og brukte søndre Rød fra 1754. Men foreløpig finnes det ingen indikasjoner på det, bortsett fra farsnavnet, som faktisk er litt uvanlig på denne tiden. Det var varianten Kristen (ikke Kristian) som dominerte. Peder og Maria var oppsittere på Røa nordre fram til Maria døde sommeren.1759, bare 39 år gml. Den yngste datteren var da bare 1/2 år gml. Skiftet etter Maria Kristiansdtr ble holdt på Røa sep.1759, boet var på brutto ca. 104 rdl. og netto ca. 68 rdl. Peder og Maria hadde følgende barn;

 • Kristen Pedersen 1741-før 1759, født på Røa. Ikke nevnt i skiftet etter moren 1759 og derfor trolig død før den tid.
 • Mari Pedersdtr 1743-, født på Røa, hvor hun også bodde ved manntallet 1762. Var 16 år ved skiftet etter moren på Røa 1759. Konfirmert fra Røa 16 år gml. høsten 1760
 • Anne Pedersdtr 1746-, født på Røa. Konfirmert 16 1/4 år gml. fra Røa våren 1763. Var ikke hos foreldrene på Røa ved manntallet 1762. Var 12 år ved skiftet etter moren på Røa 1759.
 • Engebret Pedersen 1748-, født på Røa. Var hos foreldrene på Røa nordre v/manntallet 1762 og konfirmert fra Røa 17 år gml. høsten 1765. Var 11 år ved skiftet etter moren på Røa 1759. Var ungkar da han 1776 ble gm. piken Anne Mortensdtr 1752-, trolig datter av Morten Engebretsen Tangen, som tidligere var på Strøm. Engebret og Anne fikk sønnen Peder på Tangen i 1776. Sommeren 1779 døde en annen sønn - Morten - bare 1 år gml. på Røa. Engebret var i live ved skiftet etter faren på Røa 1780. Ellers ukjent.
 • Kristian Pedersen 1751-1812, født på Røa og konfirmert fra samme plass 17 år gml. høsten 1772. Var 6 år ved skiftet etter moren på Røa 1759. Kristian ble gm. Else Iversdtr 1759-c.1799, datter av Iver Hansen fra Røa ødegaarden. De overtok nordre Rød etter hans foreldre (se under)
 • Paal Pedersen 1754-før 1759, født på Røa. Ikke nevnt i skiftet etter moren 1759 og derfor trolig død før den tid.
 • Anders Pedersen 1756-c.1799, født på Røa og konfirmert fra Røa 16 1/2 år gml. våren 1774. Var 3 år ved skiftet etter moren på Røa 1759 og 24 år ved skiftet etter faren på Røa 1780. Anders ble gm. Mari Engebretsdtr c.1753-1810, datter av Engebret Jensen fra Borgen i Vestre Aker. Halvbroren Ole Pedersen ble gm. Maris søster Inger Engebretsdtr. Anders og Mari var kanskje på Røa-eie på 1780/90-tallet, iallfall ble skiftet etter Anders holdt på plassen Svingen u/Røa nordre i 1799. Enken Mari bodde 1801 på Røa nordre som "Jordbruker" (litt uklar status) sammen med barna. Hun døde 58 år gml. på Bogstad-eie 1810 (som godt kan innebære Røa eller Røa-eie). Anders og Mari vil bli nærmere omtalt under Svingen.
 • Kari Pedersdtr 1759-, født på Røa og konfirmert fra Røa 16 år gml. våren 1775. Var bare 1/4 år gml. ved skiftet etter moren på Røa 1759.

Etter at den første kona døde 1759 ble Peder Engebretsen Røa i 1760 gm. Marte Larsdtr (ukjent opphav og ukjent fødselsår, men hun må være født 1740 eller tidligere). Ekteparet nevnes til Røa nordre ved ekstraskattene 1770 og 1772. Peder Engebretsen døde på Røa 74 år gml. i 1780 og det var skifte etter ham på Røa 1780, boet var brutto på c.138 rdl. og netto på c.88 rdl. Peder Engebretsen og Marte Larsdtr hadde følgende barn;

 • Inger Pedersdtr 1761-1761, født på Røa og død samme sted bare 3 uker gml.
 • Maria Pedersdtr 1762-1782, født på Røa og konfirmert fra samme plass 16 år gml. høsten 1777. Var 19 år ved skiftet etter faren på Røa 1780 og også 19 år gml. da hun døde på Røa våren 1782. 
 • Lars Pedersen 1765-1808, født på Røa og konfirmert fra samme plass våren 1781, 16 år gml. Var 15 år ved skiftet etter faren på Røa 1780. Lars ble gm. Anne Iversdtr 1761-, datter av Iver Hansen fra Røa ødegaarden. Lars' halvbror Kristian var for øvrig gm. Annes søster Else. Lars og Anne var 1801 husmannsfolk på en plass under Eik i Østre Bærum. Der var de fram til 1808 da Lars døde bare 43 år gml. Omtrent samtidig med Lars døde yngstedatteren Marte bare 7 år gml. Tidligere - i 1801 - døde 2 av barna i løpet av en uke, hhv. 9 og 11 år gamle. Lars og Anne hadde følgende barn som er kjent;
  • Helvig Larsdtr c.1789-, var 13 år og hos foreldrene på Eik-eie ved folketellingen 1801
  • Kirsti Larsdtr c.1790-1801, død på Eik-eie sommeren 1801 11 1/4 år gml.
  • Peder Larsen c.1792-1801, død på Eik-eie sommeren 1801 9 3/4 år gml.
  • Iver Larsen c.1799-, var 2 år og hos foreldrene på Eik-eie ved folketellingen 1801
  • Marte Larsdtr 1802-1808, født og død på Eik-eie bare 7 år gml.
 • Ole Pedersen c.1768-c.1817, konfirmert "ved 15" års alder fra Røa våren 1783. Var 13 år ved skiftet etter faren på Røa 1780. Trolig identisk med den Ole Pedersen som ved folketellingen 1801 var smed på Bogstad (31 år) og gm. Inger Engebretsdtr (32 år). Ole var i tilfelle gm. søsteren til halvbroren Anders Pedersens kone, Mari Engebretsdtr. Engebret-søstrene var døtre av Engebret Jensen, leilending på Borgen i Vestre Aker fra minst 1762 til 1784. Ole Pedersen og Inger Engebretsdtr var 1797 på Voksen-eie, 1801 på Bogstad-eie, 1801 og 1807 på Strøm (både Strøm og Strømsbraaten var jo også Bogstad-eie). I 1817 var det så skifte etter husmann Ole Pedersen på Strømsbraaten (se omtale der), enke var Inger Engebretsdtr. Navnet er vanlig og aldersangivelsene ikke helt samsvarende, men Ole Pedersen fra Røa ser ut til å være den eneste (?) i passende alder fra Vestre Aker, og er sånn sett den beste kandidaten.

Kristian Pedersen 1751-1812, sønn av forrige bruker Peder Engebretsen og hans første kone Maria Kristiansdtr, overtok som oppsitter etter foreldrene. Kristian var gm. Else Iversdtr 1759-c.1799, datter av Iver Hansen på Røa ødegaarden. Det er litt uklart når Kristian og Else overtok plassen, men iallfall var Kristian enkemann og gårdbruker på nordre Røa ved folketellingen 1801. Else døde en gang mellom 1797 og 1801. Det ser ut som Kristian forble enkemann, for ved skiftet etter ham på nordre Røa 1812-1813 (han døde 51 år gml. på Røa i 1812) så nevnes kun Else som (avdød) ektefelle. De hadde følgende barn som er kjent;

 • Maria Kristiansdtr c.1784-c.1828, , var 16 år og hos faren på Røa nordre ved folketellingen 1801. Konfirmert fra Røa-eie 15 år gml. høsten 1799. Var i hht. skiftet etter faren 1812-1813 gm. Nils Tollefsen c.1780- og bosatt på Tangen. Nils var sønn av Tollef Engebretsen fra Stubberud-eie/Aamodt-eie i Sørkedalen. Maria hadde sønnen Iver Hansen c.1808- fra et tidligere ekteskap (?), mens Nils tidligere hadde vært gm. Ingeborg Finnsdtr 1774-c.1810, datter av Finn Gulbrandsen Tangen. Det var slik Nils var kommet til Tangen. Maria og Nils var oppsittere på Tangen til Maria døde c.1828. Det var skifte etter henne på Tangen 1828-1829.
 • Kirsti Kristiansdtr 1787-, var 14 år og hos faren på Røa nordre ved folketellingen 1801. Konfirmert fra Røa 15 år gml. høsten 1801. Var i hht. skiftet etter faren 1812-1813 gm. Amund Eriksen c.1786- (sønn av Erik Amundsen Hoff-eie) og bosatt på Hamborg u/Hoff i Vestre Aker (ved Hovseter).
 • Malene Kristiansdtr 1791-, var 10 år og hos faren på Røa nordre ved folketellingen 1801. Konfirmert fra Røa 15 år gml. høsten 1805. Var ugift i hht.skiftet etter faren 1812-1813.
 • Iver Kristiansen c.1794-, var 7 år og hos faren på Røa nordre ved folketellingen 1801. Var 18 år i hht. skiftet etter faren 1812-1813. Leilending på nordre Røa 1832-1834 og på Røa mellem som Salmaker 1836. Var gm Gunnhild Hansdtr c.1797- (ukjent opphav). 
 • Hans Kristiansen c.1797-før 1812, var 4 år og hos faren på Røa nordre ved folketellingen 1801. Ikke nevnt i skiftet etter faren 1812-1813 og må derfor antas å være død før den tid. 

[mer informasjon kommer senere]

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt

 

 

Røa mellem [Melum] ( - )


[mer informasjon kommer senere]

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt
Torbjørn Hansen 1737-1741,
Peder Kristensen 1737-1742,
Iver Hansen 1747-1764,
Jon Iversen 1768-1776,


 

 

 

Røa ødegaarden (1737 - )


Dette er en gammel plass som fra et tidspunkt (ev. hele tiden) bestod av 2 plasser, søndre og nordre. Ifølge Oslo byleksikon er både søndre- og nordre Ødegaarden skilt ut fra Røa nordre som sagmesterplasser. Geografisk ligger Ødegaardsplassene og Mellemplassene (Røa Mellem) mellom nordre- og søndre Røa, altså litt sør for dagens Røa sentrum (krysset Grini-veien / Vækerø-veien). Se følgende kart som angivelig skal være fra c.1800 (nederste høyre hjørne).

Det er mulig at Røa ødegaarden og Røa mellem har samme opprinnelse, iallfall i den forstand at de lå på gamle Medalrud [midtre Røa] sin grunn. Navnene antyder jo det samme; Ødegaarden at det tidligere lå en gård på plassen, og Røa mellem gir seg jo selv. Familien som bodde på Røa ødegaarden 1759-1764 er ved manntallet 1762 listet som eneste familie under gårdsnr. 186 "Synder eller mellem Røed" (Rydningsplass) og kalles i tillegg for selveiere. Det viser jo hvor sammenfiltret begrepene/benevnelsene var. Merk at det finnes flere "ødegårder" i Sørkedalen og at det derfor er en risiko for sammenblanding. Den viktigste - mest kjente - er det gamle Voksen-eiet Ødegaarden, som er nevnt så tidlig som 1759. Ødegaarden u/Voksen ligger mellom Zinober og Ringerike nord for Bogstad-vannet. I tillegg nevnes ved en anledning - i 1763 - Bogstad-ødegaarden.

Røa ødegaarden er så langt funnet nevnt i kildene fra 1737 og deretter regelmessig fremover til vår tid. 

Det er flere hendelser som kan knyttes til Røa ødegaarden dette året (1737). Den ene er 17½ år gamle Hans Torbjørnsen fra Røa ødegaarden som ble konfirmert i Aker kirke høsten 1737. Han var trolig sønn av Torbjørn Hansen c.1690-1775 i dennes første ekteskap. Som beskrevet lenger ned var Torbjørn Hansen på Røa Ødegaard i 1739 og det er grunnlaget for koblingen. Barn av Torbjørn Hansen og NN;

 • Hans Torbjørnsen c.1720-, konfirmert fra Røa ødegaarden 17½ år gml. i 1737. NB! Det er ikke verifisert at Hans var sønn av Torbjørn Hansen, men det virker sannsynlig. Kanskje død før 1745 da faren får en sønn med samme navn med sin daværende kone?

Torbjørn Hansen ble i hht. Asker kirkebok den tredje juledag 1726 i Haslum kirke gift for (trolig) 2.gang. Bruden het Anne Jonsdtr. Da det faktisk var en Anne Jonsdtr c.1658-1737 [ukjent opphav] som døde 79 år gml. på Røa (i hht. Aker kirkebok), så anser jeg det som sannsynlig at dette var den samme Anne. Hun var i tilfelle minst 30 år eldre enn Torbjørn. Kanskje Torbjørn Hansen kom fra Bærum til Røa Ødegaard ved å gifte seg med enken (Anne Jonsdtr) på plassen?

Torbjørn Hansen ble etter at Anne døde kort tid etter forlovet/gift i Haslum kirke i 1737/38. Bruden var Signe [Synni/Sønni/Sigri] Andersdtr c.1700-1770 [ukjent opphav]. Forlovere var Jens [Mikkelsen] Fossum og Hans [Olsen] Dæli. Torbjørn og Signe var på Røa ødegaarden i 1739 da datteren Ellen [Eli] ble født. Siden navneoppkalling ikke var uvanlig i dette området så indikerer det kanskje at Torbjørns 1.kone het Ellen [Eli]? Datterens faddere var "Zachris Grottum, Engebret Roa, Gulbrand Holtet, Aase Fossum og Marthe Isachsdtr". Det er selvfølgelig fristende å spekulere i mulige slektssammenhenger med fadderne Engebret Andersen Røa nordre og Zacharias Andersen Grøttum (selv om grunnlaget er litt tynt). Imidlertid så hadde ikke Engebret Andersen og Signe Andersdtr (eller Zacharias Andersen) felles mor ifølge skiftet etter Engebrets mor i 1741. Forbindelsen kan imidlertid være via Zacharias Andersens kone - Marte Hansdtr c.1684-1764 - hvis far trolig het Hans Torbjørnsen (ikke verifisert, men se kommentar under Grøttum). Mao. en trolig søster av Torbjørn Hansen Røa ødegaarden! Torbjørn og Signe var på Røa Ødegaarden også 1741, men flyttet deretter (trolig 1742, senest 1745) til Nordby-plassen Ila i Østre Bærum. De - eller deres barn er nevnt til Nordby-eie eller Ila - skrevet både Jilen og Ilen i kirkebøkene - en rekke ganger. Torbjørn og Signe døde begge på Nordby-eie, etter all sannsynlighet Ila u/Nordby hvor sønnen Anders Torbjørnsen på den tiden var bruker (ref. bl.a. husmannstellingen for Østre Bærum 1771). Barn av Torbjørn Hansen og Signe [Synni/Sønni/Sigri] Andersdtr;

 • Ellen [Eli] Torbjørnsdtr 1739-1782, født på Røa Ødegaard. Konfirmert våren 1756 i Haslum kirke i Østre Bærum med bosted Haslum. Hun var på Hosle i Østre Bærum da hun des.1766 i Haslum kirke ble gift med Peder Gulbrandsen [ukjent opphav] som bodde på Haug i Østre Bærum ved vielsen. De var på Nordby-eie i Østre Bærum da de fikk datteren Dorte i 1767. De bodde senere på Haga-eie og var fortsatt gift da Ellen døde på Dæli-eie i Østre Bærum sommeren 1782.
  • Dorte Pedersdtr 1767-, født på Nordby-eie
  • Mari Pedersdtr 1769-, født på Haga-eie
  • Gulbrand Pedersen 1772-, født på Haga-eie
 • Anders Torbjørnsen 1741-1782, født på Røa Ødegaard. Faddere fra Røa og Røa Ødegaard. Konfirmert fra Haslum kirke våren 1758 (alder og bosted ikke angitt). Var på Nordby-eie da han i 1765 ble gm. Anne Johannesdtr [ukjent opphav]. Overtok som bruker på Ila u/Nordby etter foreldrene og listes som husmann der [Ilen] ved husmannstellingen 1771. Døde på Nordby-eie 1782, men det ble holdt skifte etter Anders på Ila u/Nordby i Østre Bærum des.1783. Anders etterlot seg enken Anne Johannesdtr og 3 barn - samt et bo på bare 17 riksdaler netto.
  • Johannes Andersen 1766-, født på Nordby-eie. Var 16 år ved skiftet etter faren på Nordby-plassen Ila i Østre Bærum des. 1783
  • Hans Andersen 1769-, født på Nordby-eie. Var 12 år ved skiftet etter faren på Nordby-plassen Ila i Østre Bærum des. 1783
  • Anders Andersen 1772-før 1782, født på Nordby-eie. Død før 1782 da en bror med samme navn ble født. Heller ikke nevnt i skiftet etter faren des.1783
  • Ragnhild [Randi] Andersdtr 1775-, født på Nordby-eie. Var 7 år ved skiftet etter faren på Nordby-plassen Ila i Østre Bærum des. 1783
  • Anders Andersen 1782-1782/83, født på Nordby-eie. Ikke nevnt i skiftet etter faren på Ila 1783 og var derfor trolig død før den tid.
 • Anne Torbjørnsdtr 1744-1794, født i Østre Bærum (bosted ikke angitt, men faddere fra Nordby og Dæli). Bodde på Øverland i Østre Bærum da hun i 1770 i Haslum kirke ble gm. Ole Kristoffersen [ukjent opphav]. I 1777 ble hun gift på nytt og bodde da på Nordby-eie. Ektemann nr.2 het Ole Olsen c.1745- [ukjent opphav] og bodde på Øverland ved vielsen. Kalles Ole Olsens hustru på Øverlands-eie da hun døde 49 år gml. i 1794. Ved folketellingen 1801 var Ole Olsen gift på nytt (med Marte Henriksdtr c.1749-) men fortsatt husmann med jord på Øverlands-eie. Anne fikk minst 2 barn med ektemann nr.2 Ole Olsen;
  • Olia Olsdatter 1778-, født på Øverlands-eie. Var ved folketellingen 1801 tjenestejente på Øverland
  • Hans Olsen 1780-, født på Øverlands-eie. Var ved folketellingen 1801 tjenestegutt og soldat på Øverland
 • Hans Torbjørnsen 1745-, født på Ila [Jilen] under Nordby i Østre Bærum. Kanskje oppkalt etter halvbroren (se ovenfor)? Fadder til søsteren Ellens 3 barn på Haga-eie i 1767, 1769 og 1772. Hans bodde da på Nordby-eie. Også nevnt til Fossum 1772 som fadder i en annen dåp. Ved folketellingen 1801 var han 56 år, ugift, og inderst hos Sagmester Hans Olsen på Fossum i Østre Bærum

Den andre hendelsen på Røa Ødegaard 1737 var en begravelse tidligere samme år, da Anne, Peder Kristensens barn (3 år gml.) ble begravet i hht. Aker kirkebok. Peder Kristensen 1717-ett.1752 ble i feb.1736 i Haslum kirke i Østre Bærum gm Marte Isaksdtr (før 1714-ett.1747). De hadde imidlertid tjuvstartet samværet og Marte måtte i 1735 i Haslum kirke til offentlig skrifte for "leiermaal" (utenomekteskapelig samleie) med samme Peder Kristensen. Også Peder måtte skrifte offentlig men det skjedde først i 1736. Årsaken var altså at sønnen Hans ble født utenfor ekteskap i okt.1735 (han døde for øvrig bare 14 dager gml). Har ennå ikke funnet dåpen til den Anne som døde 3 år gml i 1737 hverken i Asker eller Aker, og det er jo litt merkelig. Peders opphav er ikke helt verifisert, men siden han bodde på Oksenøya i østre Bærum da sønnen Hans ble født høsten 1735, er det sannsynlig at han var sønn av Kristen Arnesen, opprinnelig fra Strøm i Sørkedalen. Kristen Arnesen hadde nemlig en sønn ved navn Peder Kristensen (f.1717) som var i live så sent som ved skiftet etter Kristen Arnesen på Oksenøya i 1752 (for koblingen Strøm - Oksenøya se skifte på Grini 1752). I tillegg kommer forloverne ved vielsen 1736, som var Jon [Arnesen] Grini og Ole Larsen Solberg i Aker. Jon Arnesen var Peder Kristensen fra Strøm sin onkel og Ole Larsen var gm. Martes søster Ingeborg Isaksdtr. Marte Isaksdtrs opphav er heller ikke helt avklart, men hun var meget sannsynlig søster av Nils Isaksen Hadeland (senere Tømte), Ingeborg Isaksdtr Solberg og Anne Isaksdtr Vestre Hullet u/Aamodt. Disse personene går igjen i hverandres barns dåp og nevnes dessuten alle til Hadeland i Sørkedalen på et eller annet tidspunkt (bortsett fra Ingeborg), så slektskap er temmelig sannsynlig. Et poeng ifm Martes opphav er ellers at hun bodde på Ballerud i østre Bærum 1735/36. Oppsitteren på Ballerud 1715 til 1736 (ref. Bærum bygdebok og kirkebøker) og 1733 (fadder i barnedåp) het nemlig Isak. Kanskje Marte (og dermed også de antatte søsknene Isaksen/Isaksdtr) var barn av Isak Ballerud (som trolig het Isak Torkelsen og hans kone Berte Hansdtr? (se kommentarer under Gullbakken og Ballerud). Peder og Marte nevnes ellers til Røa ødegaarden 1737, 1738, 1740 og 1742 (men 1738 var de på Oksenøy og 1740 på Hadeland i Sørkedalen, så de var nok inderster på Ødegaarden 1737-38). 1745 og 1747 var de på Voksen-eie. Deretter "forsvinner" de fra kildene, så de har antagelig flyttet utenbygds. Barn som er kjent, det kan ha vært flere;

 • Anne Pedersdtr c.1734-1737, døde 3 år gml. på Røa ødegaard
 • Hans Pedersen 1735-1735, født og død på Ballerud i Østre Bærum. Døde samme plass bare 14 dager gml.
 • Hans Pedersen 1738-, født på Røa ødegaard
 • Malene Pedersdtr 1740-1740, født på Hadeland i Sørkedalen (der hennes trolige onkel Nils Isaksen da bodde), men død på Røa ødegaarden senere samme år, bare 16 uker gml.
 • Johannes Pedersen 1742-, født på Røa ødegaard
 • Ole Pedersen 1745-, født på Voksen-eie
 • Anne Pedersdtr 1747-, født på Voksen-eie

Har altså ikke funnet informasjon om foreldre og barn etter 1747, og det tyder nok på at de flyttet fra Aker. Men Peder var i all fall i live ved skiftet etter onkelen på Grini 1752. Merk ellers mangelen på navneoppkalling av barnaBør undersøkes nærmere.

I 1747/48 finner vi et nytt navn på plassen. Det var Iver Hansen c.1727-1764. Iver ble konfirmert fra Røa ødegården høsten 1750, 22 år gml. Kjenner ikke hans opphav, men det er mulig at han var beslektet med Ingeborg Hansdtr og Olea Hansdtr som begge nevnes til Røa ødegaarden i 1757. Årsaken til at Iver blir omtalt i Aker kirkebok 1747/48 er at han ble oppgitt som far til en datter - Marte - født utenfor ekteskap. Barnemoren het Gunnhild Tronsdtr og hun måtte gjennomgå offentlig skrifte i 1748. Fra Martes dåp 1747: "NB: d: Uægteb. Marte. Gunil Tronsdr Røaødegaarden, besvan av Iver Hanss. Røaødegaarden, som ej er confirm: NB: dette er hands 4de Lejermaal. - Faddere er: Anne hos Ole Smestad, Maria Jaensdr; Christen Torbjørns: Informasjonen ved Gunnhilds skrifte 1748 var ikke helt sammensvarende når det gjaldt leiermålsfrekvensen; "Gunil Tronsdr for lejermaal med Iver Hanss. Røaødegaarden. NB: hendes 4de lejermaal. Drengen har ej været til confirmation. vid: 141." Altså; var det Iver eller Gunnhild som for 4.gang hadde begått leiermål? Legg merke til at også Gunnhild Tronsdtr nevnes til Røa ødegaarden i 1747-48. Hun er for øvrig kanskje identisk med den Gunnild Tronsdtr (litt uklart farsnavn) som ved manntallet 1762 var gm. husmann Arne Torkelsen på Holmen-eie i Vestre Aker?

Neste gang Iver Hansen nevnes til Røa ødegaarden var i 1750 (konfirmasjon), deretter i 1759 og da som gift mann og ifm. eget barns dåp. Vet ikke om han var på plassen i hele den mellomliggende perioden. 

I 1757 var det imidlertid en barnedåp på Røa ødegaarden som kanskje berørte en søster av Iver;  "Peder. uægteb. Moderen Ingebor Hansdr nu værende i Røeødegaard; bekjender sig at være besvangret paa Stabech i tjeneste hos Hans Holst, av Ole Jenssen, som nå skal tjene hos [..?] paa Ringerige i Nordrhaug. Marte Hansdr. HovsEjer, Olea Hansdr Røeødg: NB: Asker". Nå var selvfølgelig Hansdtr et meget vanlig farsnavn og dermed nesten umulig å bygge på i en slik sammenheng. Uansett slektskap eller ei, så var det altså 2 stykk Hansdtr, Ingeborg Hansdtr og Olea Hansdtr, på Røa ødegaarden dette året. 

Iver Hansen ble i 1758 gm. Kirsti Aslaksdtr 1729-før 1789. Kirsti var datter av Aslak Larsen og Malene Eriksdtr og var født på Mysen i Enebakk [Mysen søndre ifølge Enebakk bygdebok]. Kirsti ble konfirmert i Enebakk 17 år gml. våren 1747. Hennes foreldre flyttet fra Enebakk til Sollerud-eie i Vestre Aker mellom 1747 og 1751. Kirstis søster Dorte Aslaksdtr ble for øvrig i 1752 gm. Holm Kristiansen og de kjøpte 1754 Røa søndre. Jon Aslaksen på Røa-eie, senere Jarbakken u/Voksen, samt Erik Aslaksen og Rasmus Aslaksen (i Østre Bærum) var brødre av Kirsti og Dorte. I tillegg til opplysninger i Enebakks kirkebøker er det skiftet etter moren Malene Eriksdtr c.1700-1781 på Sollerud-eie i 1781 som bekrefter slektskapet. Iver Hansen og Kirsti Aslaksdtr nevnes til Røa ødegaarden fra 1759 til 1764, da Iver døde 42 år gml. Ved manntallet 1762 er Iver og Kirsti faktisk oppført som selveiere under gårdsnummer 186 (rydningsplass); "Synder eller mellem Røed". Det var skifte etter Iver Hansen på Røa des.1764, enke var Kirsti Aslaksdtr og arvingene deres 3 felles barn. Gjelden var imidlertid på hele 71 rdl. og det var derfor ingenting å arve. Barn;

 • Else Iversdtr 1759-c.1799, født på Røa ødegaarden. Konfirmert fra Røa 15 år gml. høsten 1774. Else ble gm. Kristian Pedersen 1751-1812, sønn av Peder Engebretsen Røa nordre i hans 1.ekteskap. Kristian og Else overtok etter Kristians far som brukere på Røa nordre. Etter at Else døde mellom 1797 og 1801, levde Kristian trolig som enkemann på nordre Røa fram til han døde 1812.
 • Anne Iversdtr 1761-, født på Røa ødegaarden. Konfirmert fra Strøm høsten 1777, 16 år gml. Trolig identisk med den Anne Iversdtr som i 1801, 41 år gml. var husmannskone under Eik i Østre Bærum (rett over Lysakerelva ift. Røa, ref. dagens boligområde Eiksmarka). Anne var gm. Lars Pedersen 1765-1808, trolig sønn av Peder Engebretsen Røa nordre i hans 2.ekteskap. Anne og Lars var på Eik-eie fra minst 1801-1808, se Røa nordre for oversikt over deres barn.
 • Hans Iversen 1763-1781, født på Røa ødegaarden. Konfirmert fra Strøm i Sørkedalen 15 3/4 år gml. høsten 1779. Hans Iversen døde bare 17 år gml. på Strøm i 1781.

Etter at ektemannen døde 1764 giftet Kirsti seg med Jon Iversen 1741-1821, trolig sønn av Iver Pedersen Kjelsaas u/Lyse. Jon vokste opp hos moren og stefaren på Ringerike i Sørkedalen. Jon og Kirsti var på Røa ødegaarden 1768 (barnedåp), 1774 og 1776. Røa ødegaard nevnes imidlertid ikke ved ekstraskattene 1770 og 1772 (for liten skatteevne?). Fra 1777 var de på Strøm i Sørkedalen og der bodde de til minst 1783. Jon Iversen var enkemann da han ble gift på nytt i 1789 med Marte Nilsdtr Pinslie, så Kirsti døde trolig før den tid. Jon Iversen og Kirsti Aslaksdtr hadde følgende barn som er kjent;

 • Malene Jonsdtr 1768-, født på Røa ødegaarden. Trolig oppkalt etter mormoren Malene Eriksdtr fra Mysen i Enebakk/Sollerud-eie i Aker. Konfirmert fra Strøm 14½ år gml. høsten 1781. 

[mer informasjon kommer senere]

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt
Ole Kristoffersen 1791-c.1803,
Kari Kristensdtr c.1803-1805,


 

 

Holtet [Holtesaga] (1793 - )


Holtet var en sagmesterplass og ble skilt ut fra Røa nordre ifølge Olso byleksikon. Plassen nevnes ikke i manntallet 1762 eller husmannstellingen 1771. Geografisk virker det litt merkelig at Holtet ble skilt ut fra Røa nordre og ikke Røa søndre, siden beliggenheten er helt nede ved Røa idrettsplass (v/Lysakereleven), og dermed blant de sørligste av Røa-plassene.  Nærmeste naboplasser var  Luggerud og Røa søndre.

Vær oppmerksom på mulig sammenblanding med andre Holtet [Holte] gårder og plasser i Aker. Spesielt Holtet u/Bogstad i Sørkedalen som ligger ved Aarnes (altså nord for Bogstad). Som Utskilt fra Røa nordre (Bogstad-plass) var jo også Holtet u/Røa Bogstad-eie. 

Første gang som Holtet er nevnt, er så langt kjent ifm. en konfirmasjon høsten 1793; Søren Larsen "Holte under Røed" - 15½[?] år. Har ikke mer informasjon om Søren. Neste gang plassen er funnet nevnt er ifm. en vielse i Asker sogn år 1800, hvor Ole Kristoffersen fra "Holte i Ager sogn" var forlover. Siden brudgommen var Holm Larsen på Røa [søndre] så virker forbindelsen klar (ref. også informasjon om Ole Kristoffersen nedenfor). Bruden var Berte Kristoffersdtr fra Stabekk. 

Ole Kristoffersen c.1765-c.1803 ser ut til å ha vært første bruker på Holtet. Han var gm. Kari Kristensdtr c.1751-c.1805. Ved folketellingen 1801 var han husmann m/jord og sagmester på en av Røa nordre plassene. Ole var ungkar da han i 1793 ble gm. enken Kari Kristiansdtr på Røa-eie [forlovelse 02.01.1791, vielse 12.02.1791 Ole Christophersen ungk. Enken Karen Kristiansdtr Røed-ejer. Caut. John Larsen, Kristian Petersen]. Det stemmer ikke helt med 1801-tellingen for Røa nordre da både Ole Kristoffersen 36 år og kona Kari Kristensdtr (ikke Kristiansdtr) 50 år var i sitt 1.ekteskap. Det kan vanskelig være andre enn ekteparet som ble gift 1793. Vielsen 1791 passer også bra med at de i 1801 hadde datteren Kristine på 7 år (samt at en sønn ble født og døde på Røa-eie 1792). Har ikke funnet ut av hvem Kari Kristensdtr hadde vært gm. tidligere, og heller ikke hvor Ole eller Kari kom fra. Ved å kontrollere navn, bosted og alder mot Robert Chr. Skoglys avskrifter av konfirmasjoner fra Aker [ref. Digitalarkivet] så virker det ikke som om Kari var fra Aker. For Oles vedkommende finnes det imidlertid en passende kandidat, nemlig Ole Kristoffersen født 1766 på Stubberud i Sørkedalen. Den Ole var sønn av Kristoffer Olsen Stubberud-eie og ble konfirmert fra Stubberud "ved 20 år" høsten 1784. Men med tanke på Røas nærhet til Bærum bør nok den muligheten undersøkes nærmere før man trekker noen konklusjoner. I mars 1805 var det skifte på ”Rød i Aker, plass Holtet”  etter Karen Christensdtr (død) gm. Ole Christophersen også han død. Eneste arving var datteren Christine 10 ½ aar. Boet var brutto på ca. 693 rdl. og netto på ca. 638 rdl. Siden Ole allerede var død ved skiftet (i live 1801, død før 1805) er det vel sannsynlig at Kari Kristensdtr c.1751-c.1805 som som enke på plassen en tid. Ole Kristoffersen og Kari Kristensdtr er nevnt til Røa-eie 1791 (vielsen) og 1792 (sønnen Kristoffers begravelse), samt ved folketellingen 1801. I 1800 er Ole nevnt til Holtet i Aker og 1805 nevnes de til Holtet u/Røa (skifte). Samlet gir det grunn til å tro at de var på Holtet u/Røa fra 1791-1805. Ole og Kari hadde trolig bare barna ...

 • Kristoffer Olsen 1792-1792, "Kristoffer. Ole Kristoffersens b. fra Røed-ejer 3 mnd" står det i Aker kirkebok ifm. begravelsen oktober 1792
 • Kristine Olsdtr c.1793-, var 7 år ved folketellingen 1801 og bodde da hos foreldrene på en plass under Røa nordre.

[mer informasjon kommer senere]

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt
Anders Pedersen 1799,
Jon Axelsen 1832-1865, 

 

Svingen (1799 - )


Plassen Svingen under Røa nordre ligger mellom Griniveien og T-banen, like ved Lysakerelva, der veien gjør en skarp sving (mer markert på gamle kart enn i dag). Uten at det er verifisert er det derfor nærliggende å anta at plassen har fått navnet pga. beliggenheten ved denne svingen. Plassen Svingen har gitt navn til den lille veien som går opp fra Griniveien, nemlig nettopp Svingen Terrasse. I Svingen terrasse 1 ligger et gammelt hus (se bilde fra 2003 hentet fra Ullern historielags web-sider) som trolig er det gamle plasshuset. Ifølge omtalen av Svingen på Ullern historielags web-sider "kan de som bor der nå fortelle at dette har vært boligen til mølleren på Grini mølle". 

Vær oppmerksom på at det også finnes en Svingen plass u/Munkebråten i Østre Aker (Ekeberg/Ryen-området).

Første gang som plassen Svingen u/Røa så langt er funnet nevnt er i 1799. Svingen er f.eks. ikke listet i husmannstellingen 1771 eller manntallet 1762, men det er det jo uansett få av Røa-plassene som er. 

Det er skiftet etter den angivelig første brukeren som skjedde på Svingen u/Røa i 1799. Det var Anders Pedersen c.1756-c.1799, sønn av Peder Engebretsen Røa nordre som det ble skiftet etter. Anders var gm. Mari Engebretsdtr c.1753-1810, datter av Engebret Jensen fra Borgen i Vestre Aker. Anders' halvbror Ole Pedersen ble gm. Maris søster Inger Engebretsdtr og er nærmere omtalt under Strømsbraaten. Enken Mari bodde 1801 på en av Røa nordre brukene som "Jordbruker" (litt uklar status) sammen med barna. Hun døde 58 år gml. på Bogstad-eie 1810 (som godt kan innebære Røa eller Røa-eie). Anders og Mari hadde følgende barn som alle listes i skiftet 1799;

 • Gunnhild Maria Andersdtr c.1781-, konfirmert 16 år gml. fra Røa-eie høsten 1796. Hun var 18 år ved skiftet etter faren 1799. Var hos moren på Røa nordre ved folketellingen 1801
 • Kari [Karen Margrete] Andersdtr c.1784-, kalt Kari 15 år ved skiftet etter faren 1799. Samme høst ble imidlertid en pike ved navn Karen Margrete Andersdtr 15 år konfirmert fra Røa-eie. Det kan muligens være samme person? Bodde ikke hos moren og søsknene på Røa nordre ved folketellingen 1801.
 • Maria Andersdtr c.1787-, var 12 år ved skiftet etter faren i 1799 og 13 år ved folketellingen 1801 da hun bodde hos moren på Røa nordre. Muligens identisk med den Maria Andersdtr 14½ år som 1803 ble konfirmert fra Vækkerø, men det er naturligvis usikkert.
 • Margrete Andersdtr c.1790-, konfirmert 15¼ år gml. fra Strøm høsten 1804 (mormoren og tanten bodde på Strøm/Strømsbraaten)
 • Pauline Andersdtr c.1793-, var 6 år ved skiftet etter faren i 1799 og 7 år ved folketellingen 1801 da hun bodde hos moren på Røa nordre. 
 • Engebret Andersen c.1796-, var 3 år ved skiftet etter faren i 1799 og 5 år ved folketellingen 1801 da han bodde hos moren på Røa nordre

Det er uklart om enken Mari Engebretsdtr ble boende på Svingen etter at Anders døde. Det er selvfølgelig også mulig at de faktisk ikke bodde på Svingen, men at enken først flyttet dit etter at mannen døde og at skiftet derfor ble holdt der. Ut fra det ovenstående vet vi iallfall at de var på Røa-eie 1796 og Røa 1799.

Etter at Anders og Mari forsvinner ut av bildet omkring 1800, er det en lang periode hvor det (så langt) mangler informasjon om hvem som bodde på Svingen. Først ved manntallene på 1830-tallet blir det klarere.

Jon [Johan] Axelsen 1794-ett.1865, sønn av sagmester Axel Danielsen på Braaten u/Voksen (som i parantes bemerket var en av Svingens nærmeste naboplasser), listes som bruker på Svingen ved manntallene 1832, 1834 og 1836, samt i 1861 og 1865 (informasjon fra 1843 mangler). Jon m/familie var på Røa/Røa-eie allerede fra 1823 (kanskje Svingen). Yrkestittelen varierer en smule ved manntallene (Husmann, Saugmester, Saugmester v/Røed Sag, Sagmester, Husmann og form.v/sagene) men det er liten tvil om at Jon var sagmester, sannsynlig ved Røa Sag (ref. 1836-manntallet). I 1829 (v/datteren Anne Maries dåp) kalles han også Saugmester i kirkeboken, men da oppgis bosted bare til Røa-eie, selv om det nok var Svingen da også. Jon Axelsen var gm. Ingeborg Hansdtr c.1798- fra Asker prestegjeld, dvs. Asker og  Bærum. Hennes opphav er foreløpig ukjent, men hun bodde på Skjelme-Stabekk i Østre Bærum ved vielsen 1821. Jons navn er ved manntallene 1836 og 1861 tolket som Johan. Jon og Ingeborg hadde minst 7 barn;

 • Maren Jonsdtr 1821-, født på Skjelme-Stabekk i Østre Bærum. Bodde hos foreldrene på Svingen 1832-1836
 • Hans Jonsen 1823-, født på Røa, bodde hos foreldrene på Svingen 1832-1836
 • Eline Jonsdtr 1826-, født på Røa, bodde hos foreldrene på Svingen 1832-1836
 • Anne Marie Jonsdtr 1829-, født på Røa-eie. Bodde hos foreldrene på Svingen 1832-1836
 • Andreas Jonsen 1832-, født på "under Bogstad paa Svingen". Bodde hos foreldrene på Svingen 1832-1836, samt 1861.
 • Pauline Jonsdtr 1834-, født på Røa-eie. Bodde hos foeldrene på Svingen 1834-1836
 • Randine Jonsdtr 1837-, født på Røa
 • Martin Jonsen 1841-, født på Røa-eie. Bodde hos foreldrene på Svingen 1861-1865. I 1865 var Martin blitt Sagmester.

[mer informasjon kommer senere]

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt
Holm Kristiansen 1754-c.1760,
Lars Larsen c.1761-c.1772,
Dorte Aslaksdtr  c.1772-1789,

[Bruk 1]

Holm Larsen 1789-c.1829,
Berte Kristoffersdtr, enke c.1829-1832,
Kristoffer Holmsen 1832-1843,
Ellen Marie Hansdtr, enke 1861-1865,

[Bruk 2]
Aslak Holmsen 1786?
Hans Holmsen 1785-c.1809,
Hans Olsen 1810-1849,
Aslak Hansen 1816-1875,

 
 

Røa søndre (1754 - )


Som beskrevet ovenfor i innledningen om Røa-gårdene er Røa søndre en gammel gård, som i middelalderen og fram til 1600-tallet ble kalt Synsterud eller Sønsterud. Som alle andre gårder i Sørkedalen (med unntak av Voksen) ble gården imidlertid lagt øde fra omkring 1350 og fram til 1600-tallet. Ekstraskatten 1711 (skoskatten) har ingen opplysninger om Røa søndre. Faktisk er det ikke sikkert at gården var bebodd før omkring 1723, da matrikkelen nevner en oppsitter og en husmann på gnr.186 "Rødningsplass" Røa mellem søndre. Merkelig nok var det ingen husdyr på plassen(!) noe som virker litt mistenkelig (allikevel ubebodd?). I 1617 og 1647 ble gården brukt under Bestum og ved manntallene 1664 og 1666 nevnes det kun brukere på "ødegaarden Røe", dvs. Røa nordre. Merk at Røa søndre var Rydningsplass (laveste skatteklasse, opprinnelig skattefritatt deretter satt lik 1/8 av en fullgård) mens Røa nordre altså var ødegaard (nivået over = 1/4 skatt). Røa mellem og søndre ble ervervet av Morten Lauritsen (eier av Bogstad) i 1663, men ulikt nesten alle andre gårder i Sørkedalen, solgte senere Bogstad-godsets eiere søndre Røa. Det skjedde i 1715 og kjøperen var general Hausmann. Fram til 1754 skiftet eierne flere ganger og et fellestrekk var at de selv ikke bodde på plassen. Faktisk så er brukerne på søndre Røa ukjent fram til 1754, da gården ble kjøpt av Holm Kristiansen som selv tok gården i bruk. I 1735 (fadder i barnedåp på Langlia) og 1755 (egen begravelse, 54 år gml. i Christi kirke) nevnes en Cornelius Røed, men det er ikke trolig at dette var Røed/Røa i Sørkedalen.

Holm Kristiansen c.1726-1760, var sannsynligvis sønn av Aase Hansdtr fra Stolbustad u/Østenbøl i Enebakk i Aases 1.ekteskap (eller eventuelt så ble han født utenfor ekteskap). Holm er ikke funnet døpt i Enebakk, så moren Aase hadde vel allerede flyttet fra bygda. Holm ble konfirmert i Aker våren 1745, men alder og bosted er ikke oppgitt i kirkeboken. Han var bare 33 år da han døde i 1760 ifølge kirkeboken. Aase Hansdtrs far het Hans Holmsen og det gir vel en indikasjon på opphavet til Holm-navnet. Ved skiftet etter Aase Hansdtr på Aarnes i 1741 (død feb.1739, 40 år gml.) var enkemann Paal Aslaksen (de ble gift 1729 i Aker) og arvinger barna Ragnhild og Anne. Holm Kristiansen nevnes ikke. Imidlertid så var han trolig eldste halvbror av Anne Paalsdtr, datter av ovennevnte ektepar. Det fremgår av et skifte på Røa i 1766 etter Anne Paalsdtr [Poulsdtr];

Røa i Aker [s.149b] 9.9.1766
Anne Poulsdtr (død) gm. Joen Aslachsen
Fuldsøster:

   1.Randi Poulsdtr
Halvsøskende:
   2.Holm Christiansen (død, 2 barn)
   3.Aslach Poulsen
   4.Maren Poulsdtr (død, 6 barn)
   5.Marte Poulsdtr (død, 2 barn)
   6.?[=Gunnhild] Poulsdtr (død, 3 barn)

Boet var på ca.40 rdl. brutto og ca.4 rdl. netto. Enkemannen Jon Aslaksen flyttet for øvrig kort tid etter til Voksen der han ble husmann på Jarbakken. Arving 1 var samme Randi [=Ragnhild] som sammen med Anne var arving ved skiftet etter Aase Hansdtr 1741, mens arving 3-6 var barn av Paal Aslaksen Aarnes 1.ekteskap med Ragnhild Torgersdtr (død c.1729, ref. skifte samme år på Aarnes). Tolkningene av disse opplysningene er ikke enkle! Det skyldes først og fremst at Paal Aslaksens barn fra 1.ekteskap var født fra c.1700-c.1709, noe som innebærer at de altså må være eldre enn Holm Kristiansen. Hans angivelige mor - Aase Hansdtr var født c.1698 og Holm må altså være født mellom c.1716 og 1733. Hvorfor nevnes han så først i skiftet?

Holm Kristiansen ble 1751 i Aker forlovet og 1752 gm. Dorte Aslaksdtr 1725-1793. Dortes var datter av Aslak Larsen og Malene Eriksdtr og var født på Mysen i Enebakk [Mysen søndre ifølge Enebakk bygdebok]. Kirsti ble konfirmert i Enebakk 16 år gml. våren 1741. Hennes foreldre flyttet fra Enebakk til Sollerud-eie i Vestre Aker mellom 1747 og 1751. Dortes søster Kirsti Aslaksdtr ble for øvrig i 1758 gm. Iver Hansen på naboplassen Røa ødegaarden. Jon Aslaksen på Røa-eie, senere Jarbakken u/Voksen, samt Erik Aslaksen og Rasmus Aslaksen (i Østre Bærum) var brødre av Kirsti og Dorte. I tillegg til opplysninger i Enebakks kirkebøker er det skiftet etter moren Malene Eriksdtr c.1700-1781 på Sollerud-eie i 1781 som bekrefter slektskapet. I 1753 var ekteparet Holm og Dorte på Lysaker i Østre Bærum (men dåpen er registrert i Aker kirkebok så Lysaker innebærer kanskje Sollerud?) da sønnen Hans ble døpt. 24.september 1754 kjøpte så Holm Kristiansen Røa søndre og flyttet med familien dit. Da Holm døde i 1760 ble gården i hht. skiftet 1.mars 1760 på "Ødegaarden Søndre og Mellom Røed" delt mellom enken Dorte Aslaksdtr og sønnene Hans og Aslak. Arvepartene i gården var med landskyld 48 skilling til Dorte og 24 til hver av sønnene. Boet var på brutto ca.1589 rdl. og netto ca.1056 rdl. "Heri medregnet jord i Søndre Røed for 800 rdl. Det må regnes som meget bra og skyhøyt over de verdier som de fleste sørkedøler satt med (Voksen-folkene selvfølgelig unntatt). Det ville være interessant å vite hvor midlene til kjøpet av Søndre Røa kom fra! Dorte Aslaksdtr døde 70 år gml. på Røa i 1793. Holm og Dorte hadde i hvert fall følgende barn;

 • Hans Holmsen 1753-før 1759, født på Lysaker. Trolig død før 1759 da en yngre bror med samme navn ble født. Nevnes ikke i skiftene etter foreldrene 1760 og 1793.
 • Aslak Holmsen 1756-, født på Røa [Rødningen] og var 3 år ved skiftet etter faren på Røa søndre 1760. Konfirmert fra Røa høsten 1773 16 år gml. (står Hansen i kirkebokavskriften, men det kan vanskelig være noen andre). Ifølge Sollieds "Akersgårder" solgte Aslak 7.juli 1785 sine 24 skilling i gården til broren Hans Holmsen. Var død ved skiftet etter moren på Røa 1793. Det var hans 2 sønner (med Anne Sofie Andersdtr i hht. FSW - mormonernes web-sider) som arvet i hans sted;
  • Holm Aslaksen 1786-, født på Røa (ref. FSW). Var ved skiftet etter farmoren på Røa 1793 4 år og hos mormoren Mette Nilsdtr på Kløfta i Østre Aker (v/Lindeberg). Ved folketellingen 1801 var han og broren fortsatt hos mormoren på Kløften, nå hhv. 14- og 13 år gamle! Alderen stemmer ikke helt med skiftet, men derimot med dåpen. Konfirmert fra Røa samtidig med broren Nils høsten 1801, hhv. 15½ og 14½ år gamle. Holm var 1810 på "Kløfta i Ager sogn" da han i hht. Asker kirkebok ble gm. Haagine Gundersdtr c.1792-, datter av Gunder Andersen fra Nadderud i Østre Bærum. Holm og Haagine var 1811-1822 leilendinger på Jar i Østre Bærum, og fikk i den perioden minst 6 barn; Anders 1811-, Lars 1813-, Anne Kristine 1815-, Andrine 1817-, Gullik 1820- og Mikkel 1822-
  • Nils Aslaksen 1787-, født på Kløften? (ref. FSW, litt uklart). Var ved skiftet etter farmoren på Røa 1793 3 år og hos mormoren Mette Nilsdtr på Kløften i Østre Aker (v/Lindeberg). Ved folketellingen 1801 var han og broren fortsatt hos mormoren på Kløften, nå hhv. 14- og 13 år gamle! Alderen stemmer ikke helt med skiftet, men derimot med dåpen.
 • Hans Holmsen c.1759-, var bare 1 år ved skiftet etter faren på Røa søndre 1760. Konfirmert 16 1/2 år gml. fra Røa høsten 1776. Hans kjøpte i 1785 broren Aslaks ¼-del av gården (24 skilling) og ble dermed eier av halve gården (landskyld 48 skilling). Ved skiftet etter moren på Røa 1793 var han 33 år og fortsatt bosatt på Røa. Der bodde han også som ungkar 1796 v/vielsen med piken Ingeborg Paalsdtr c.1778- fra Ullern i Vestre Aker. Hun var altså omlag 20 år yngre enn Hans. Hans og Ingeborg ble brukere på den ene delen av Røa søndre (ref. bl.a. folketellingen 1801) og der var de også da Hans døde c.1809. Se bruk 2 for mer informasjon.

Etter at Holm Kristiansen døde i 1760 giftet enken Dorte Aslaksdtr seg kort tid etter med Lars Larsen c.1726-1771. Lars Larsen var enkemann ved vielsen med bosted Vækerø i Vestre Aker. Et skifte på 02.04.1766 på husmannsplassen Moen under Josstua-Bjørset i Elverum sokn etter avdøde Lars Andersen (d. 26.10.1765) viser at 2 av hans barn (Mari og Lars) var på Vækkerø i Aker. Det er vel gode muligheter for at dette er riktig Lars, spesielt siden skiftet viser at han var yngre enn 47 år i 1747 og at søsteren (ref. skiftet) var gm Per Embretsen (= Peder Engebretsen på Røa nordre). Han døde "ved" 45 års alder på Røa høsten 1771. Lars og Dorte ble gift høsten 1760 etter kongelig bevilgning, og var på Røa søndre fra minst 1762 og frem til Lars døde 1771. Røa søndre står oppført med "ingen" personer ifm ekstraskatten 1770 (og det er jo litt merkelig), mens "enken" nevnes ved ekstraskatten 1772. Det er mulig Lars Larsen arbeidet for Bogstad-godsets eiere, eller på en eller annen måte hadde en forbindelse med dem. Både ved vielsen 1760 og ved en av barnas dåp 1766 nevnes han nemlig til Vækerø (som var Bogstad-eie og lastested). I tillegg kommer at ved døtrenes dåp i 1764 og 1766 var det usedvanlig mange "fine folk", bla. Morten Leuch selv (se under). Skiftet etter Lars ble holdt på Røa søndre 1.9.1772 og boet var på brutto ca.694 rdl. og netto ca.487 rdl. Den halve gårdparten Dorte satt med (landskyld 48 skilling) ble da delt slik at Dorte beholdt 24 skilling og sønnen Holm fikk 12 og døtrene Matea [Marte] og Siri 6 skilling hver. Dorte og Lars hadde følgende barn ...;

 • Holm Larsen 1762-, født på Røa søndre, var 9 år ved skiftet etter faren 1772. Konfirmert fra Røa 15 år gml. høsten 1776. Holm ble i Asker prestegjeld 1790 gm. Helvig Jonsdtr (ukjent opphav). De overtok som brukere på den ene delen av Røa søndre (se under).
 • Matea [Marte] Larsdtr 1764-, født på Røa søndre, var 7 år ved skiftet etter faren 1772. Konfirmert fra Røa høsten 1779, 15½ år gml. Døpt Matea [Matthea] men kalt Marthe ved skiftene etter foreldrene. Åpenbart oppkalt etter Mathea Leuch på Bogstad, som også var blant fadderne ved dåpen. Det var også Morten Leuch, Iver Ancher og Sophia Tanch. Uvanlig mye storfolk! Men det var også tilfelle ved lillesøsterens dåp (se under). Matea ble gm. Lars Olsen som 1793 var på Lagmoen i Skedsmo (Lahaugmoen?). Hun døde før 1793 (ref. skiftet etter moren) og etterlot seg datteren "Kierstine" [Kristine]. På FSW (mormonernes web-sider) finnes det flere innførsler som viser at Lars Olsen Østern i Bærum ble gm. Matea Larsdtr 22.11.1785, dels med referanse til Aker og dels til Bærum..., informasjonen er altså usikker og bør kontrolleres mot kirkebøkene;
  • Kristine Larsdtr c.1787-, basert på at hun var 5 år ved skiftet etter mormoren på Røa i 1793. Bodde da hos faren Lars Olsen på Lagmoen i Skedsmo. Alderen er trolig for lav da det samme også gjelder fetterne Nils og Hans Aslaksen (se over). FSW har en innførsel som viser at Lars Olsen og Matea Larsdtrs datter Kirstine ble døpt 9.9.1785 i Bærum. Finner ikke noen plass ved navn Lagmoen i Skedsmo eller noe andre steder. Hvis det var Lahaugmoen så var hverken Kristine eller faren der ved folketellingen 1801. En interessant mulighet er at faren Lars Olsen var sønn av Ole Engebretsen fra Østern i Østre Bærum (se over) og samme mann som var leilending på Dæli i Ø.Bærum 1801 ("den" Lars Olsen ble 1786 gm. enken på det ene Dæli-bruket, Kari Hansdtr). En Kristine Larsdtr 15 år var nemlig i 1801 tjenestejente og "konens broderdatter" hos Lars Olsen Østerns søster Kari Olsdtr gm. Lars Arnesen Eik! Kristine Larsdtr Eik ble 1807 gm. Lars Jakobsen Østern (sønn av Tosten Jakobsen på det andre Østern-bruket ift. Kristines onkel Engebret Olsen, bror av Lars Olsen). De fikk 4 gutter og 1 datter som fikk navnet Matea! Dette er et sjeldent navn og absolutt en indikasjon på sammenheng. Kristines ektemann Lars Jakobsen var for øvrig 1832-1836 sagmester på Holtet u/Røa. Det er altså mye uklart ifm. Kristine Larsdtr og hennes foreldre og  sammenhengene må derfor undersøkes nærmere!
 • Siri Larsdtr 1766-1772, født på Vækerø i Vestre Aker (merkelig nok, da familien altså eide og etter alt og dømme bodde på Søndre Røa). Flere kjente personer var faddere bl.a. Morten Leuch, Morten Nielsen Leuch, Madame Leuch, Jomfru Cold og Jomfru Müller. Siri var 5 år ved skiftet etter faren 1772, men døde allerede samme høst bare 6 år gml. på Røa.

Ifølge Sollieds "Akersgårder" (som generelt er kilden til eiendomsinformasjonen om Røa søndre) overtok Dorte Aslaksdtr og sønnen Holm Larsen arvedelene som Matea- og Siri Larsdtr satt med i gården. Dette må ha skjedd som arv ifm at døtrene døde mener Sollied. Dorte fikk 93/5 og Holm Larsen 22/5. Dorte satt deretter med 333/5 og Holm med 142/5 av gården, til sammen en landskyld på 48 skilling (en halvdel) av Røa søndre. Dortes sønn fra 1.ekteskap - Hans Holmsen (Holm Larsens halvbror) satt også med 48 skilling, altså halve gården. Man må vel derfor anta at Dorte Aslaksdtr drev gården fram til hun 4.juni 1789 solgte sine parter i gården på 333/5 til sønnen fra 2.ektskap - Holm Larsen  - som dermed ble eier av halve gården. Fra nå av (om ikke tidligere) ble Røa søndre drevet som 2 bruk. Se bruk 1 og bruk 2.

[Bruk 1]

Holm Larsen 1762-c.1829, sønn av Lars Larsen og Dorte Aslaksdtr på Røa søndre, ble 22.1.1790 i Asker prestegjeld gm. Helvig Jonsdtr (død c.1799). Kilden for vielsen er så langt FSW (mormonernes web-sider) og bør derfor verifiseres ift. Asker kirkebok. Informasjonen er antagelig riktig da Holm faktisk var gm. Helvig Jonsdtr. Det bekreftes bl.a. av datteren Mateas dåp 1792 og av skiftet etter Helvig 1799-1800. Skiftet ble holdt på Røa søndre og boet var på brutto ca.1351 rdl. og netto ca. 673 rdl. "Heri medregnet jord: i Rød 48 s.[skilling] penge for 1000 rdl.". Skiftet viste at de bare hadde ett barn;

 • Matea [Marte] Holmsdtr 1792-, var 8 år ved skiftet etter moren på søndre Røa 1799-1800, og bodde også 1801 hos faren og stemoren på Røa søndre. Som for sin tante (faster) og navnesøster Matea [Marte] Larsdtr er navnet ved flere anledninger "vridd" i retning Marthe i kildene. Varianter; Mathea (dåp), Matia (1801), Marthe (1829 og 1843), Marthea (1832). Matea nevnes til Slora da hun 1810 ble gm. Ole Kristoffersen c.1789-1866, sønn av Kristoffer Larsen som trolig var født på Eik i Østre Bærum, men oppvokst hos morens søster Aase Gulbrandsdtr på øvre Lyse (se omtale under Slora) og senere kom til Slora. Ole Kristoffersen og Matea Holmsdtr var på Slora ved vielsen 1810, samt i 1812, på nedre Lyse 1829 og på nordre Lyse fra 1832 og fremover.

Holm Larsen giftet seg på nytt høsten 1800. Bruden var den unge Berte [Birte] Kristofefrsdtr c.1781-1832. Bertes opphav er ukjent men FSW har registrert en datter av Kristoffer Hansen og Kari Jensdtr f. i Asker sogn og døpt 25.11.1781, hvilket stemmer meget bra med vielsen 1800 som er registrert i Asker kirkebok. Der oppgis Bertes [Birtes] bosted ved vielsen til Stabekk. Et ektepar på øvre Stabekk i Bærum - med samme navn som over - var begge 67 år i 1801 og var trolig Bertes foreldre. Holm og Berte ble på Røa søndre fram til Holm døde omkring 1829. Det var skifte etter Holm Larsen på Røa "søndre og mellom" 1829. Enke var Berte og arvinger hans datter Matea [her kalt Marthe!] fra 1.ekteskap og hele 10 barn fra ekteskapet med Berte. Boet var brutto på 1220 spd. 29 s. Netto 1032 spd. 34 s. Heri medregnet jord: i søndre og mellom Rød matr.nr.186 for 1000 spd. Berte Kristoffersdtr 1781-1832 var gårdbrukerenke på denne delen av Røa søndre ved manntallet 1832, men må ha dødd samme år. Fra oktober 1832 til mars 1833 var det nemlig skifte etter enken Berte Kristoffersdtr på Røa søndre. Det var 9 barn (arvinger). Boet var brutto på 568 spd. 77 s. Netto 423 spd. 2 s. Heri medregnet jord: i søndre eller melom Rød ¼ part for 440 spd. Holm og Berte hadde følgende barn som er kjent;

 • Lars Holmsen 1801-, født på Røa. Kalles "myndig" ved skiftet etter faren 1829 og var 31 år ved skiftet etter moren 1832-33. Ble 1824 i Aker gm. Ingeborg Katrine Strøm c.1796- (ukjent opphav). De bodde 1829-30 på Røa da datteren Marte Matea ble født/døpt. Lars kalles i den forbindelse for "Gaardparteier"!. I 1833 var han "Arbeidsmand" da yngstedatteren ble født på Briskeby i Vestre Aker. Vet om følgende barn, det var kanskje flere;
  • Jon Markus Kristian Larsen 1825-, født i Aker
  • Mariane Jensine Larsdtr 1827-, født i Aker
  • Marte Matea Larsdtr 1829-, født på Røa
  • Magdalene Sofie Larsdtr 1833-, født på Briskeby i Vestre Aker
 • Dorte [Dorotea] Holmsdtr 1804-ett.1865, født på Røa. Ble 1827 gm. Mikael Peter Olsen c.1803-før 1865. Mikael og Dorte var på Røa allerede 1829 (ref. skiftet etter hennes mor) og ved manntallet 1832, da Mikael var forpakter og skredder på Røed (Røa søndre ut fra sammenhengen). 1865 var Mikael død og Dorte bodde som enke hos broren Hans Holmsen på Røa mellem som "bestyrer for husholdningen". De hadde i 1832 en sønn..
  • Bernt Olavus Mikaelsen c.1827-
 • Mari Holmsdtr 1806-c.1831, født på Røa, var 22 år ved skiftet 1829, men ikke nevnt 1832-33 og derfor trolig død 1830/31.
 • Kristoffer Holmsen c.1811-, var hhv. 18 og 22 år ved skiftene etter foreldrene 1829 og 1832-33. Kristoffer overtok som etter moren som gårdbruker på denne delen av Røa søndre. Han ble i 1840 gm. Ellen Marie Hansdtr c.1811- fra Østre Aker. De er omtalt nedenfor som brukere. 
 • Hans Holmsen c.1813-, var hhv. 16 og 20 år ved skiftene etter foreldrene 1829 og 1832-33. Var 1832-1843 ugift og bosatt hos brødrene på Røa søndre. Arbeidet da som skomaker slik som broren Jens. Hadde 1861 en sønn og kalles enkemann. Var da gårdbruker/selveier på Røa søndre. Det var han også 1865 men da kalles plassen Røa mellem. Vil bli omtalt nærmere der.
 • Jens Holmsen c.1815-, født og bosatt på Røa ifølge konfirmasjonsinnførselen fra Aker kirke høsten 1830 (15¼ år gml). Var hhv. 13 og 17 år ved skiftene etter foreldrene 1829 og 1832-33. Var 1832-1843 ugift og bosatt hos brødrene på Røa søndre. Arbeidet da som skomaker slik som storebroren Hans. Som broren var han 1861-65 blitt gårdbruker/selveier på først Røa søndre, deretter Røa mellem. Ble gm. Randi Kristoffersdtr c.1832- fra Asker prestegjeld og hadde 2 barn i 1861-65. Familien vil bli omtalt nærmere under Røa søndre [mellem].
 • Marte Sørine Holmsdtr 1817-, var hhv. 11 år og "ugift" ved skiftene etter foreldrene 1829 og 1832-33. Konfirmert høsten 1833 fra Røa som også er kilde for fødselsår.
 • Søren Holmsdtr 1820-, var 8 år ved skiftet 1829 etter faren og 12 år ved skiftet etter moren 1832-33. Hos moren på Røa 1832, men ikke i Sørkedalen 1834-1836. I 1843 var han tilbake på Søndre Røa hos brødrene, og var da skredder. Også skredder 1861-65 da han var på Røa-plassen Sørenstuen sammen med søsteren Kristine som også var ugift. Sørenstuen er åpenbart oppkalt etter ham. 
 • Kristine Holmsdtr 1823-, nevnt ved skiftene etter faren 1829 og moren 1832-33, men uten aldersangivelse. Var 10 år og hos moren på Røa søndre v/manntallet 1832. 1834-1843 bodde hun hos brødrene Kristoffer, Hans og Jens på Røa søndre, og 1861-65 bodde hun sammen med broren Søren på plassen Sørenstuen. Bestyrer brorens husholdning står det om henne i 1865. Var da fortsatt ugift.
 • Anne Marie Holmsdtr 1825-, nevnt ved skiftene etter faren 1829 og moren 1832-33, men uten aldersangivelse. Var 7 år og hos moren på Røa søndre v/manntallet 1832. Har ikke funnet henne etter den tid.

Kristoffer Holmsen c.1811-før 1861 overtok etter moren Berte Kristoffersdtr som bruker på denne delen av Røa søndre i 1832. Ved manntallene 1834 og 1836 var han "Selveier" på søndre Røed og ugift. Sammen med ham bodde flere av søsknene, bl.a. brødrene Hans og Jens som begge var skomakere. I Aker kirke 1840 ble Kristoffer gm. Ellen Marie Hansdtr c.1811-ett.1865 (ukjent opphav, men fra Østre Aker ifølge folketellingen 1865). Kristoffer og Ellen Marie var selveiere på Røa søndre 1843. Hele 4 av Kristoffers søsken bodde da som inderster hos han og kona på Røa søndre; Jens og Hans som var skomakere, Søren som var skredder og Kristine (20 år) som var "ugift". Kristoffer Holmsen døde en gang mellom 1851 og 1861, ved manntallet 1861 var nemlig kona enke og yngste barn var 10 år;

 • Holm Kristoffersen c.1841-, på Røa søndre hos foreldrene 1843 og hos moren på samme plass 1861 og 1865.
 • Bernhard Markus Kristoffersen c.1845-, hos moren på Røa søndre 1861
 • Olavus Kristoffersen c.1848-, hos moen på Røa søndre 1861 og 1865
 • Harald Kristoffersen c.1851-, hos moen på Røa søndre 1861 og 1865

Kristoffer Holmsens enke - Ellen Marie Hansdtr c.1811-ett.1865 - var ved manntallet 1861 og folketellingen 1865 gårdbrukerenke på Røa søndre. Det ser ikke ut til at noen av sønnene overtok gården etter henne, men her mangler informasjon for perioden 1865-1900 så det kan godt hende at de ha drevet gården i deler av den perioden.

[mer informasjon kommer senere]

[Bruk 2]

Hans Holmsen c.1759-c.1809, sønn av Holm Kristiansens Røa søndres 1.ekteskap med Dorte Aslaksdtr, ble 1796 gm. Ingeborg Paalsdtr c.1778- fra Ullern i Vestre Aker (Røa søndres nærmeste nabo i sør). Ingeborg bodde på Ullern både ved konfirmasjonen 1794 og ved vielsen 1796. Ekteparet var gårdbrukere på Røa søndre bl.a. ved folketellingen 1801, og til Hans døde c.1809. Skiftet etter Hans Holmsen ble holdt på Røa søndre i 1809. Boet var på c.2595 rdl. brutto og c.2520 rdl. netto. Det var 3 barn (arvinger);

 • Aslak Hansen 1798-1875, var 3 år og hos foreldrene på Røa søndre v/folketellingen 1801. Var 11 år ved skiftet etter faren 1809. Kjøpte ut sine søskens arvedeler av gården og i 1816 også morens (stefarens) del, slik at han eide halve Røa søndre. I 1828 solgte Aslak det ¼-parten tilbake til stefaren Hans Olsen. Aslak ble 1828 gm. Anne Kristine Jakobsdtr 1810-, datter av Jakob Evensen fra Belset i Vestre Bærum. Aslak og Anne K. vil bli omtalt nærmere som brukere nedenfor.
 • Haagine Hansdtr 1801-, født på Røa (døpt 4.1.1801), var 1 år og hos foreldrene på Røa søndre v/folketellingen 1801. Var 8 år ved skiftet etter faren 1809. I Sollieds "Akersgårder" er Haagine blitt til en sønn ved navn Haagen! Bl.a. folketellingen 1801 har både Haagine og Hansdtr.
 • Anne Malene Hansdtr 1806-, født på Røa, var 3 år ved skiftet etter faren 1809

Enken Ingeborg Paalsdtr Røed ble året etter (1810) gm. ungkaren Hans Olsen c.1786-1849 i Aker kirke. Hans Olsens opphav er så langt ukjent (mange kandidater!, ref. bl.a. 1801-folketellingen). Ifølge Sollieds "Akersgårder" solgte Hans Olsen sin fjerdepart i Røa søndre (dvs. konas fjerdepart) til stesønnen Aslak Hansen i 1816, men kjøpte senere (i 1828) tilbake hele Aslaks del, slik at han da ble eier av halve Røa søndre. Hans og Ingeborg fikk iallfall 3 barn før Ingeborg døde (mellom 1815 og 1824) og Hans giftet seg på nytt;

 • Ole Hansen c.1811-, var hos faren og stemoren på Røa søndre 1832-1843. I 1861-1865 var han enkemann og gårdbruker på Røa vestre, dvs. et av de utskilte brukene fra Røa søndre.
 • Inger Martine Hansdtr c.1813-, var hos faren og stemoren på Røa søndre 1832-1843. Også kalt bare Martine.
 • Paal Hansen 1815-, konfirmert 15 3/4 år gml. fra Røa våren 1831. Født på Røa ifølge samme kilde. Bodde hos faren og stemoren på Røa søndre 1832.

Enkemannen Hans Olsen Røa (34 år) ble 1822 i Haslum kirke i Østre Bærum gift med "pigen" Marte Knutsdtr (25 år). Forlovere var Anders Vold og Kristen Grav (altså fra Bærumsgårdene med samme navn). Dette er eneste gang jeg har funnet dette ekteparet nevnt! Ved barnedåp 1830 og 1833 og ved manntallene 1832 og senere så var Hans Olsen Røa søndre nemlig gm. Marte Hansdtr c.1794-c.1845 (ukjent opphav). Det kan ha vært 2 koner, eller alternativt en feilskriving av Martes farsnavn ifm. vielsen 1822. Har registrert 5 barn av Hans Olsen og Marte Hansdtr født i Aker 1824-1835;

 • Ingeborg Kristine Hansdtr 1824-, født i Aker. Bodde hos foreldrene på Røa søndre 1832-1843. Kalles i 1832 Ingeborg, 1834 Kirstine, 1836 Kristine og 1843 (og ved dåpen) Ingeborg Kristine.
 • Johan Hansen 1826-, født i Aker. Trolig død før 1832 da en bror med samme navn ble født. Heller ikke nevnt i manntallene 1832 eller senere.
 • Johanne Hansdtr 1830-c.1831, født på Røa. Ikke nevnt i manntallene 1832 eller senere og derfor trolig død allerede c.1831
 • Johan Hansen 1832-c.1833, født på Røa søndre i des.1832 og døpt i jan.1833. Ikke nevnt hos foreldrene ved manntallene 1834-1836 eller senere og derfor trolig død allerede 
 • Karen Oline Hansdtr 1835-, født i Aker. Var 8 år og hos foreldrene på Røa søndre 1843.

Parallelt med Hans Olsen var hans stesønn Aslak Hansen (sønn av Hans Holmsen) bruker på Røa søndre. Trolig fra 1816 til 1875. Da det bruket Aslak bodde på imidlertid ble kalt Røa ØSTRE i 1861 og senere, er Aslak og hans familie derfor omtalt nærmere der. 

[mer informasjon kommer senere]

 

 
 

[hovedmeny Røa]


Kronologisk brukeroversikt
Aslak Hansen 1861-1875,
brødrene Aslaksen 1875?-1926,
> Johan Aslaksen
> Olavus Aslaksen
> Hans Aslaksen

 
 

Røa østre (Røa søndre) (1861- )


Som omtalt ovenfor under Røa søndre [bruk 2] var første bruker på Røa østre, tidligere på en av brukene på Røa søndre. Det gjelder Aslak Hansen 1798-1875, sønn av Hans Holmsen Røa søndre. Det er vel trolig at ØSTRE bare var en ny betegnelse for å skille de mange Røa søndre brukene fra hverandre. Aslak kjøpte ut sine søskens arvedeler (av den ene halvdelen) av Røa søndre og i 1816 også morens (stefarens) del, slik at han da eide halve Røa søndre. I 1828 solgte Aslak ¼-parten tilbake til stefaren Hans Olsen og satt altså igjen med en tilsvarende part selv. Aslak ble 1828 gm. Anne Kristine Jakobsdtr 1810-, datter av Jakob Evensen fra Belset i Vestre Bærum. Aslak og Anne Kristine var på Røa søndre ved manntallene 1832, 1834. 1836 og 1843 og altså på Røa østre ved manntallet 1861 og folketellingen 1865. Aslak er nevnt bl.a. i Oslo byleksikon ifm. Aslakveien på Røa som er oppkalt etter ham. Byleksikonet opplyser at han levde fra 1798-1875 og var gårdbruker på Røa søndre. Aslak og Anne Kristine hadde iallfall følgende barn;

 • Ingeborg Aslaksdtr 1829-, født på Røa. Var hos foreldrene på Røa søndre v/manntallene 1832-1843. Ingeborg ble en gang før 1855 gm. Petter Jakobsen c.1827- (ukjent opphav). Petter og Ingeborg var 1865 på Lerdal i Østre Aker (Furuset skolekrets) som gårdbrukere og selveiere. Petter var også smed. Sammen med dem på Lerdal bodde Ingeborgs bror Hans Aslaksen som smeddreng, og deres 5 barn i alderen 1 til 11 år. Ifm. folketellingen 1900 er Ingeborg trolig identisk med den enke og selveiende "gårdeierske" på Nordre Lerdal ved navn Ingeborg Jakobsdtr f.1827 (se også nedenfor ifm. sønnen Johan Anton);

  • Maren Pettersdtr c.1855-, på Lerdal hos foreldrene 1865

  • Johanne A. Pettersdtr c.1857-, på Lerdal hos foreldrene 1865

  • Johan Anton Pettersen [Jakobsen] c.1861-, på Lerdal hos foreldrene 1865 (5 år) og på Lerdal nordre ved folketellingen 1900 (Johan Anton Jakobsen f.1861). Var 1900 smed og gm. Caroline Charlotte Thorkildsdtr f.1858 i Høland i Akershus. De hadde da 4 hjemmeværende barn i alderen 8 til 17 år; Paul Thorvald c.1883-, Gunda Ingeborg c.1886-, Karl Aleksander c.1888- og Johan Sverre c.1892-, alle med etternavn Jakobsen. Moren Ingeborg var eier av gården (se kommentar ovenfor).

  • Josefine D. Pettersdtr c.1863-, på Lerdal hos foreldrene 1865

  • Hilda P. Pettersdtr c.1865-, på Lerdal hos foreldrene 1865

  • Hans Otto Jakobsen [Pettersen?] c.1868-, logerende og ugift smed hos den angivelige broren og moren (se over) på nordre Lerdal ved folketellingen 1900. Altså noe usikkert.

 • Hans Aslaksen 1833-, født på søndre Røa. Var hos foreldrene på Røa søndre 1834 og 1836, men ikke 1843. Trolig død før 1843, ref. også broren med samme navn født 1849.

 • Karen Oline Aslaksdtr 1836-, født i Aker. Var v/manntallene 1843 og 1861 hos foreldrene på Røa søndre (østre).

 • Haagine Aslaksdtr c.1840-, var ved manntallene 1843 og 1861 hos foreldrene på Røa søndre (østre).

 • Johan Aslaksen c.1845-, var hos foreldrene på Røa søndre (østre) 1861. 1865 var han smedreng hos søsteren Ingeborg og hennes ektemann Petter Jakobsen (som bl.a. var smed) på Lerdal i Østre Aker (Furuset skoledistrikt). Ved folketellingen 1900 finner vi de 3 yngste brødrene Aslaksen (Johan, Olavus og Hans - alle 3 ugifte og med yrke "Gårdbruger og selveier") på Røa østre. Se nærmere omtale nedenfor.

 • Olavus Aslaksen c.1849-, tvillingbror med Hans. Var hos foreldrene på Røa østre ved folketellingen 1865 (17 år). Ved folketellingen 1900 finner vi de 3 yngste brødrene Aslaksen (Johan, Olavus og Hans - alle 3 ugifte og med yrke "Gårdbruger og selveier") på Røa østre. Se nærmere omtale nedenfor.

 • Hans Aslaksen c.1849-, tvillingbror med Olavus. Var hos foreldrene på Røa østre ved folketellingen 1865 (17 år). Ved folketellingen 1900 finner vi de 3 yngste brødrene Aslaksen (Johan, Olavus og Hans - alle 3 ugifte og med yrke "Gårdbruger og selveier") på Røa østre. Om Olavus står det i tillegg at han var "kok i eget kjøkken". Se nærmere omtale nedenfor.

Etter 1875 (da faren døde) overtok trolig de 3 brødrene Aslaksen denne delen av Røa søndre (som kalles Røa østre 1861, 1865 og 1900). Brødrene var alle ugifte ved folketellingen 1900, og da hadde de allerede passert 50 år. Ved folketellingen 1900 drev brødrene sammen og var også alle deleiere (de kalles "Gårdbruger og selveier"). Johan Aslaksen c.1845- var den eldste av brødrene, mens de to andre var tvillingene Olavus Aslaksen c.1849- og Hans Aslaksen c.1849-. Brødrene skal etter hvert visstnok ha blitt betraktet som litt sære! Ifølge Sollieds "Akersgårder" ble den ¼-parten av Røa søndre som brødrene var eiere av, solgt ut av familien i 1926.