Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


  Historie  
 

Kronologisk tidslinje med viktige begivenheter ...

noen snarveier .... 1583 | 1612 | 1647 | 1649 | 1686 | 1695 | 1711 | 1723 | 1727 | 1762 | 1771 | 1814 | 1853 | 1886 

Folkevandringstiden (før 800) De eldste gårdene i dalen blir trolig etablert i denne perioden. Andreas Holmsen hevder i sin artikkel "Ødegårder i Osloherrad" fra St.Halvard 1963, at Venner (vin-navn) og Grøttum (heim-navn) etter alt å dømme er fra denne perioden. Også "naturnavnene" Strøm, Aamodt, Lyse og Aarnes kan være gamle, men de er vanskelig å datere.
Vikingtiden (800-1150) Stad-navn og rud-navn er vanligvis fra vikingtiden, f.eks. Bogstad og Stubberud i Sørkedalen
Høymiddelalder (1150-1350) Oppkallingsnavnene Ringerike og Hadeland er ifølge Andreas Holmsen trolig eldre enn 1350, men ikke særlig mye eldre. Mange av naturnavnene som Sørkedalen har flere av, kan være fra denne tiden (Strøm, Aarnes, Lyse, Aamodt), men de kan også være mye eldre. 
1300-tallet Voksen nevnes i kildene for første gang på 1300-tallet. Akershusregisteret har bl.a. et brev blant Hovedøya klosters korrespondanse om Østre Voksen fra Kong Magnus 19.regjeringsår, hvilket vil si anno 13??. Merk at gården allerede dengang var delt i en Østre og Vestre del (Sollieds "Akersgårder"). 
ca.1396 Biskop Eysteins "Røde bok": Røa, Grøttum og Aamodt nevnes. Nonneseter kloster eide hele den ene Rød-gård med skyld av 10 øresbol, i tillegg eide klosteret 2 markebol i Aamodt og 6 øresbol i Grøttum. Gårdene (i hvert fall de 2 sistnevnte) sies å ligge i Østre Bærum (Sollieds "Akersgårder").
Ødetid i senmiddelalderen (1350-1550) Alle gårder i Sørkedalen (med unntak av Voksen) lå øde i 200-300 år etter svartedauen. Fra siste halvdel av 1500-tallet begynner dalen igjen å bli bebodd, men uten at vi kjenner navnet på noen personer før i 1612-13 (unntaket er Voksen). Ref. Holmsens "Ødegårder i Osloherrad"
1422-1423 Akershusregisteret over offentlig - dvs. kirkens og senere kronens eiendom - inneholder et kjøpebrev på Nørsterud (Nordre Røa) datert 1422-23 (Sollieds "Akersgårder").
1426 Vestre Voksen som eies av Hovedøya kloster skilles ut og makeskiftes. Eyvind Tjøstelsen overtar Vestre Voksen.
1536 Reformasjonen. Kronen overtok tidligere geistlig gods, bl.a. Voksen og Grøttum i Sørkedalen (ref. Sollieds "Akersgårder").
1556-1557 Lensregnskap viser at Hovedøya kloster eier 3 Rød-gårder; Synsterud, Medalrud og Nysterud. Altså Søndre-, Mellom- og Nordre Røa. Klosteret eier også Bogstad med en skyld på 1 fjerding malt. Stubberud nevnes også i lensregnskapene 1557-58, men Sollied skriver i "Akersgårder" at man ikke får vite noe om eiendomsforholdene før på begynnelsen av 1600-tallet (kronen eide). Ellers nevnes Peder Woxenn i Østre Bergum. Det er først på 1600-tallet at Sørkedalsgårdene sies å ligge i Aker. Før 1600 ble de nevnt til Østre Bærum.
1577-1580 Jordebøker fra årene 1577-1580 gir en oversikt over Hovedøy-klosterets eiendommer. Blant gårdene som nevnes er Voksen og Bogstad (som blir kalt ødegård)
1583 Ifm. en rettsak i 1672 la Voksens daværende eier frem et brev datert 1583. Brevet viste at Voksen var Peder Tjøstelsens rette odel (Kilde: Sollieds "Akersgårder"). 
Begynnelsen av 1600-tallet Sollied skriver i "Akersgårder" om Solberg og Stubberud at "på begynnelsen av 1600-tallet" så tilhørte disse gårdene kronen.
1610 Landskylden på Bogstad var dette året på 1/2 skippund malt, altså forhøyet (fordoblet) i forhold til 1557-58 (Sollieds "Akersgårder").
1612-1613 Rettstvist. Sivert Aamodt med kone Sigrid og sønn Paal nevnes, Hans Ringerike, Jørgen Bogstad, Laurits Rud og Bjørn Voksen (og hans kone Randi Mogensdtr) var vitner. Saken begynner med at Sivert Aamodt - som døde 10.6.1613 - beklagde seg på sitt dødsleie over Christopher Hjort - sogneprest i Aker - fordi han har nektet Sivert nattverden under hans sykdom (dette er for øvrig første gang Sørkedalen nevnes til Aker - tidligere nevnt til Østre Bærum). Christopher Hjort stevner deretter sin etterfølger Peder Olsen for Aker lagrett og vinner saken. Peder Olsen anker. Christopher Hjort blir beskyldt for å være papist (altså pavetro = katolikk) hvilket han benekter. Hjort blir allikevel fradømt embedet på dette grunnlaget. Bull skriver i "Akers historie" (s.130-134) at dette etter alt og dømme var feil og også at Sivert Aamodts beskyldninger trolig ikke stemmer. Bull går blant inn på de enkelte vitneutsagnene. 
1615 Ifølge "odels jordebok for Aker herred 1615", gjengitt i Sollieds "Akersgårder", eide Bjørn Woxen, 1 skpd. malt i Woxen. Sammen med Mogens Holmen - som eide 1/2 skpd. malt i Holmen - var dette de eneste bøndene i Aker som eide deler av de gårdene de satt på som leilendinger. Det var flere bønder i Aker som eide jordegods, men da var det i eiendommer utenfor Aker.
1616 Bjørn Voksen må betale "brefabrot" - dvs. 8 ørtuger og 13 mark sølv - i bot, for å ha skutt tre unge elger til ulovlig tid (kilde: E.Bull "Akers historie")
1617 Bjertnes (Tangen) og Strøm nevnes som ødegaarder under Ris (ref. Thuesens "Oslos historie i årstall"). 

I "Ødegårder i Osloherrad" lister Andreas Holmsen blant annet opp de følgende gårdene fra (et utdrag av) en kongsjordebok fra 1617;

 • Peder Bestum 1 pund malt. Ødegaarder som ligger under gården: Lille Bestum 1 fjerding malt, Syndsterød 1/2 daler landskyld [Røa søndre], Middelrud 1/2 daler landskyld [Røa mellom]
 • Aarnes 8 alba landskyld. Anne Mester Andersis udi Opslo bygger
 • Lauritz Nøsterud 8 lispund mel [Røa nordre]
 • Bjørn Woxsen 16 lispund mel. Medeier bonden self følger 1 pund mel og bygger self. Stubberud ødegaard under fornevnte gård Woxsen 1 mark landskyld
 • Jørgen Bogstad 1/2 pund malt. Pindtzling Øde under gården 4 skilling landskyld [Pindtzling = Pinslie]
 • Peder Riiss 1 pund 1 fjerding malt. Bierthnis Øde under fornevnte gård Riiss 8 skilling landskyld.[Bierthnis = Tangen]

Som man kan se bekrefter Holmsen at Tangen (Bjertnes) lå under Ris, men derimot ikke Strøm. Holmsens gjengivelse et riktignok et utdrag så det kan muligens være årsaken.

1620-årene Bjertnes (Tangen) og Søndre- og Mellom- Røa nevnes som ødegaarder under Bestum. Alt var eiet av kronen. Nordre Røa hadde en skyld på 8 lispund mel, mens Søndre- og Mellom Røa hadde skyld på 1/2 rdl. hver. Tangen hadde også en skyld på 1/2 rdl. men den ble senere forhøyet til 10 lispund tunge (Sollieds "Akersgårder").  
1621 I en landskattoversikt for 1621 over ødegårder som Oslo-borgere eier i Aker, står det om Pinslie og Strøm at "Boye Fredrichsßen" betaler full skatt av "Prindtzling öde" og av "Strømb øde". Samme mann betalte også full skatt for flere andre gårder i Aker (Kilde: Tore Vigerust [vigerust.net])
1624 Fra jordeboken 1624 om Bjørn Woxens odelsgods; "Woxen, 1 skippund, Wigernis i Urskog 1 skippund, Mellemb och Jardar 1 fjerding". Til sammen 2 skippund 1 fjerding tunge
1635 Laurits (Lars Jonsen) Voksen er 1 av kun 16 bønder i Aker som er velstående nok til å betale den såkalte 16-skillings skatten til kapellanenes underhold i Nordlandene.
1635 Iver Grøttum nevnes ifm. et jordebok for gamle Nonnester kloster, han betaler 1/2 daler i landskyld
1636 Lyse nevnes for første gang ifm. at Øvre Lyse skog bli bygslet i kongens almenning
1645 14.oktober 1645 makeskifter kronen med Ole Bentsen og Morten Lauritsen, slik at de sistnevnte overtar Grøttum og Aamodt (med 2 Gran-plasser, Hullet og Pipenhus).
1647 Skattematrikkelen av 1647. Den delen som omfatter Aker fogderi (Aker, Østre Bærum og Asker) er underskrevet av Morten Lauritsen, fogd i "Agger" den 12.november 1647. Det er den samme Morten Lauritsen som 2 år senere (1649) "ervervet" mesteparten av gårdene i Sørkedalen mm. 1647 var han allerede deleier av Grøttum og Aamodt som han overtok sammen med Ole Bentsen i 1645.

Fra innledningen til Aker-delen: "Mandtals register offuer AGGERS FOUGDERIE, paa den almindelige paabudne landschatt som effter høygbemelte Hanns Kongelig Mayt; naadigste schattebreff er paabøeden at schulle wdgiffues till S. Johanni dag og Martinni, dernest effter i nærwærende aar. Bereignet fra Philiphi Jacobi anno 1647 och till aarsdagen igienn anno 1648" ....... "Och er samme schatt anammet, och oppebaarett sampt lignet och lagt, effter gaardernis stoerhed, och di paaboendis formouge, saa Hanns Kongl: Mayt: jnted aff gaar effter førrige mandtallett paa heele halffue och øddegaarder menns saa som tillforne, offuer alt bereignet, efftersom almoffuen er wggedags tiennere, till fæstnigenn Aggershuus och aff Hans Ko: Ma: naadigste for halff schat forschaanitt: Aff en fuldgaard 3 dr. (=daler), Aff en halffgaard 1,5 dr., Aff en øddegaard 3 mk. (=mark), Aff hanndtwerchsmand 1 dr., Aff en huusmand 0,5 dr., Aff en tiennestedreng for fuld løn 0,5 dr., For halff løn 1 ort

Merk punktet om halv skatt i Aker fogderi pga. arbeidsplikten på Akershus. Summene må altså dobles hvis det skal sammenlignes med andre bygder. Ingen av de kun 12 husmenn som listes opp under Aker var knyttet til gårder i Sørkedalen. Av tjenestedrenger var det kun "Joenn" på Voksen. Han hadde halv lønn.

Under "Fulde gaarder"

 • [Skøyen] Haagenn Schoyenn - ehr bundelensmand. Ko. Ma. eyger och byger gaardenn och schylder 2 schiphd. malt. Suartoreseeter, 1 ort, brugis der vnnder. Jngen medeiger. Svartorsæter nevnes altså som bruk(t) under lensmannsgården Skøyen med landskyld lik 1 ort. Formuleringen "bundelensmand" betyr bondelensmann og Haagen Skøyen var trolig - i kraft av sin stilling som lensmann - fritatt for denne skatten. "Ko. Ma." betyr Kongelig Majestet.
 • [Bestum] Niels Bæstun. Till Ko. Ma. 1 pund malt. Aff Lille Bestun vnder samme gaard, 1 fr. malt. Aff Sønsterud och Meddellroe 1 dr. Ko. Ma. byger allenne, och jngen medeiger. Skatt = 3 daler. Sønsterud og Meddellroe vil si Røa søndre- og mellom
 • [Bestum] Olluff Bæstun. Ko. Ma. eyger, byger och schylder 1 schiphd. malt, sampt aff Biertnæs øddegr. schylder 1/2 dr.Jngen medeiger. Skatt = 2 1/2 daler. Det var altså 2 Bestum-gårder som begge var "fulle gaarder". Tangen (Bjertnes) var altså ødegaard og ble altså listet under Bestum og ikke som egen (øde)gård, slik som f.eks. Ringerike og Strøm. Det antyder vel at gården ikke ble drevet som eget bruk?
 • [Ullern] Hanns Wlderenn. Ko. Ma. eyer 1 1/2 phd. malt. aff Greerstad øddegr. 3 ort, aff Foegdedelen enng 1 ort, aff Foengen i Sørkedalen 1/2 dr. Ko. Ma. raader bøxselen. Medeyer Niels Lauridsen wdi gaarden, canoni goeds 1 fr. tunnge med bøxsell. Foengen i Sørkedalen er trolig samme plass som i 1649 omtales som "Fund=Engen - gått inn under Bogstad - skylder årlig 1 rdl."
 • [Voksen] Laurids Woxsen. Ko. Ma. 1 phd., och bunden 1 phd., aff Hallands schoug 1 1/2 ort, aff Stubberud 1 ort, aff Liusseschoug 1 ort, Hougseterschoug 16 s. Ko. Ma. raader bøxselen. Mellum øddegr. der vnder 1 fr. eyer Laurids Woxsen. Voksen er altså delvis eiet av kongen og delvis av "bunden" Lars (Laurids). Loven var slik at når kongen eide like mye som andre i en gård, så var det kongen som hadde bygselsretten, altså retten til å drive gården som leilending. Den samme eierskapsdelingen gjaldt trolig også plassene Hadeland (skog), Stubberud, Lyse (skog) og Haugseter (skog), siden det er presisert at Lars (Laurids) Voksen eier Melum ødegård.
 • [Hoff] Toestenn Hoff. Ko. Ma. eyer allenne, byger och schylder 2 phd. 1/2 fr. malt. och aff Oldstad 1 dr., aff Wennøe 1 ort. Skatt 3 dr. 1 ort. Wennøe skal trolig være Venner i Sørkedalen.
 • [Smedstad] Smedstad, ehr fougdegaarden. Ko. Ma. eyger, och byger, schylder 2 1/2 schipd. malt. Soelberig brugis der vnder och schylder 1/2 dr. Jngen medeiger. Ingen skatt oppgitt, trolig fordi Smedstad var "fogdegård". Det finnes (fantes) kun 2 Solberg gårder i Aker, i Sørkedalen og ved Oppsal i Østre Aker (nå nedlagt). Trolig gjelder dette Solberg i Sørkedalen som altså ble brukt "under" Smedstad.

Under "Halffue gaarder" (halve gaarder)

 • [Bogstad] Gullich Boegstad. Ko. Ma. 1/2 schippund malt. Aff Prinntzling øddegaard 1/2 dr. Kongenn byger och jngenn medeiger. Skatt = 1,5 dr. Gullik er altså leilending på kongens gård Bogstad. Ødegaarden Pinslie listes under Bogstad, og som for Tangen og søndre- og mellom Røa betyr det trolig at plassen ikke hadde en egen bruker.

Under "Øddegaarder" (ødegårder)

 • [Røa nordre] Haldvord Nøesterud. Ko. Ma. allennne raader bøxselen, och schylder 8 lb. miell. Jngen medeyer. Skatt = 3 mark
 • [Ringerike] Arne Ringerike. Ko. Ma. eyger och byger, schylder 1 fiering maltt. Skatt = 1/2 dr. 1/2 mark.
 • [Strøm] Christoffer Strøm. Ko. Ma. eyger och byger. Schylder 2 ort. Skatt = 1/2 dr.
 • [Aamodt] Morten Aamodtt. Eyer halffueparten, och Olluff Bentzøn denn anden halffue part. Bruger selff, och schylder 1 dr. Skatt = 3 mark. Morten Aamodt er identisk med Morten Lauritsen - kongens fogd i Aker. Sammen med Ole Bentsen kjøpte de hver sin halvdel av Grøttum og Aamodt i 1645. Anser det som svært lite sannsynlig at Morten Lauritsen og/eller Ole Bentsen faktisk bodde på Aamodt.

Har ikke funnet Grøttum eller Tømte-Brenna i skattematrikkelen. For Grøttums del virker det litt merkelig da gården skal ha blitt kjøpt av Ole Bentsen og Morten Lauritsen i 1645 - samtidig som Aamodt.

Kilde: Norsk lokalhistorisk institutt "Skattematrikkelen 1647" (1969)

1649 13.januar 1649 får Morten Lauritsen Ugle skjøte fra kronen på en lang rekke gårder og plasser i Sørkedalen: 

Stubberud, Aarnes, Solberg, Venner og Svartorsæter skylder ifølge Bulls "Akers historie" alle årlig 1 1/2 rdl. 8 alb., mens Tangen, Strøm og Ringerike alle skylder 1 1/2 rdl. 1 1/2 ort.
Kilder er Sollieds "Akersgårder", Bulls "Akers historie", Thuesens "Oslos historie i årstall" og Hauges bok om Bogstad. Det er kanskje litt mistenkelig at det er Hauges bok om Bogstad som har de fleste av opplysningene over (men også Bull har mange detaljer, bl.a. om landskylden). Det som er felles for alle står imidlertid ikke i motsetning til hverandre (Hauge har mer informasjon, bl.a. om de enkelte plassene under hver gård)..

ca.1650 Tømte-Brenna sies (omkring midten av 1600-tallet) å tilhøre Morten Lauritsen. 
Ref. Sollieds "Akersgårder"
1652 2.mai 1652 kjøper leilendingen på søndre Skøyen i Vestre Aker - Haagen Mogensen - Svartorsæter fra Morten Lauritsen.
ca.1653 Ved rettsaken om Heggeliskogen 1695, kunne en av vitnene, Nils Larsen fra Hauger-eie på Jevnaker (Hadeland), fortelle at hans far Lauritz Pouelssen (Lars Paalsen) bodde på Liusse for 42 år siden.
1654 Pest i Christiania og deler av Østlandet. Dette var siste gang det var pest i Norge. I århundrene før - fra 1349 (Svartedauen) til 1654 - var det jevnlig pest i Norge. Dette ifølge boken "Svartedauen og senere pestepedemier i Norge" (2002), hvor O.J. Benedictow skriver at det ifølge kirkebøkene for Oslo (Christiania) i 1654 døde c.1440 personer i Christiania, dvs. c.40% av befolkningen. Den normale dødeligheten i årene før var c.127 pr. år. For Aker foreligger det ingen sikre opplysninger, men det er vel rimelig å regne med at også de nærmeste distriktene rundt byen i større eller mindre grad ble rammet av pesten. Ifm. rettsaken om Heggeliskogen 1695 refereres det bl.a. til "i pestens tid", hvilket da etter all sannsynlighet skulle bety 1654. På midten av 1600-tallet var både myndigheter og folk flest blitt  klar over hovedtrekkene i hvordan pesten ble spredd og var derfor i stand til å iverksette tiltak (isolasjon, karantene, reiseforbud etc) som bøtet på dette. Pesten 1654 ser derfor ut til bare å ha slått til enkelte steder, f.eks. ble 3 nabogårder i Asker (ved fjorden) lagt øde, mens resten av Asker ser ut til å ha sluppet unna. Det foreligger også informasjon fra enkelte distrikter, f.eks. Trøgstad i Østfold og Ullensaker i Akershus, som viser at pesten herjet der i året 1654.
1658 21.april 1658 avstår Ole Bentsen sin andel i Grøttum (ref. 1645 over) til Morten Lauritsen. Samme dag solgte Morten Lauritsen sin halvdel (ref. 1645 over) av Aamodt til Ole Bentsen.
1659 Morten Lauritsen får pantebrev (fra kronen) på Mellom Rød (Røa) i 1659 ifølge Sollieds "Akersgårder". Bull skriver i "Akers historie" at pantet også omfattet skogstykkene Pinslie, Hadeland, Haugseter og Blankvann (i tillegg til flere plasser i Østre Bærum).
1661 Det eldste skiftet i Sørkedalen er registrert på "Biertnicz" (Tangen) 31.januar 1661. Se Tangen for mer informasjon.
1662 Morten "finne" nevnes 1662 til Heggliseter (Heggeli) på Krogskogen ifølge Collett Aabels "Nordmarksplasser". Plassen ligger i Ringerike (Norderhov prestegjeld). En Morten "finne" 30 år var ved manntallet 1664 (litt uklar dato ifølge Digitalarkivet) en av mange husmenn under gården "Wiger" (trolig Vaker) i Norderhov. Det kan kanskje være samme mann? Ifm. en rettsak om Heggeli skog i 1695 vitnet finnen Morten [Mortensen] Grøttum at hans far hadde ryddet plassen Heggeli mellom 1652 og 1665 og vært der til minst 1673 (årstallene listes ikke i rettsaken, men ut fra annen informasjon kan man resonere seg frem til tallene). Aldersmessig passer imidlertid Morten Mortensen Grøttum - og ikke hans far - til å være Morten "finne" anno manntallet 1664 for Norderhov. Morten Mortensen Grøttum kom ifølge finnemanntallet 1686 til Grøttum omkring 1678. Han hadde norsk kone fra "Vogne" på Ringerike. Ved finnemanntallet 1686 bodde en Mattis og hans kone Barbro Bentsdtr på Heggeli. De hadde bodd der i 11 år, altså fra ca.1675. Det kan derfor kanskje være rimelig å anta at Morten Mortensens far døde omtrent på den tiden, og at plassen ble overtatt av landsmannen Mattis.
1663 9.april 1663 får Morten Lauritsen skjøte (fra kronen) på Mellom (se 1659) og Søndre Rød, samt Pinslie (med to oppsittere og et kvernhus). 
2.oktober 1663 kjøper Morten Lauritsen skogstykket Hadeland fra kronen.
1663-1664 Landsomfattende manntall
1666 Landsomfattende manntall. Kun menn og i noen tilfeller bare over 12 år. Mange gårder og brukere i Sørkedalen nevnes ....
1682 Svartorseter blir årsak til en rettstvist ifm. et salg av søndre Skøyen. Den tidligere leilendingen på Skøyen - Haagen Mogensen - hadde i 1652 kjøpt Svartorseter og brukt plassen under Skøyen. Da eieren av Skøyen i 1682 selger gården blir kjøperen ubehagelig overrasket over at Svartorseter ikke var en del av kjøpet (se Svartorseter)
1685 Svend Jørgensen oc Jnger Mortensdatter Bogstad blir bøtelagt for leiermål  (ref. Aker tingbok 1685).
1686 Finnemanntallet 1686. Følgende finner nevnes i Sørkedalen og i Akerdelen av Nordmarka (her utdrag av teksten);
 • Olluf Venner, boer paa en Rødnings pladz i Sørchedahlen ....hafuer finsch Quinde føed i Suerig hafuer 3 sønner og 3 døttere ...de 2de døttere ere Gifte med Norsche folch ....
 • Morten Grøtten ....det er Een Rødnings Pladz ....hafuer Norsch Koene føed paa Vogne paa Ringerige ... hafuer 5 børn ...
 • Laurids Lysse .... Det er et Skoug stycke ... hafuer Suensch Konne, hafuer Thou Døttere ... og Een Søn ...
 • Zacharias Grøtten ...boed udj Een braatte paa Grøttum Ejer ... hafuer Norsch Koene hafuer 3 børn ..
 • Lauridz Sandvngen ...boer paa Een heell Ringe Pladz Kaldes Lille Sandungen ...hafuer finsch Koene ... hafuer 3 børn ... 
 • Mathias Hochlungen [Hakloa?]... Steedet hand boer paa er iche nogen Rødnings Pladz, mens Sidder der allene i huusset ... er Gift med finsch Konne, hafuer it barn ...
 • Hendrich Røtungen ... hafuer boed her paa Herr Lundz Skoug Røtungen ... er gifft med finsch Koene ... hafuer 4 børn ...
1687 Gulbrand Aamodt i Sørkedalen blir utnevnt til verge for konas nevø (søstersønn) Jørgen Andersen, sønn av avdøde Anders Frøen i vestre Aker (ref. Aker tingbok 1687).
1687 Tiende manntall for Aggers fogderi datert 16.oktober 1687 (kilde: http://slektskilder.blogspot.com/).

De fleste gårder og plasser i Sørkedalen nevnes, selv om navn på personer ikke er komplett. De som nevnes er enkelte hovedpersoner (brukere) men dessverre kun ved fornavn, mens det mangler personopplysninger for andre gårder/plasser. Avlinger (som utgangspunkt for tiendeskatten?) er imidlertid listet for de fleste av brukene. Gårdene og plassene er som vanlig ordnet etter gårdsklasse / skatteklasse;

Gårdklasse Gård Navn
Fulde Gaarder Woxen Lars
Halfve Gaarder Bogstad (ingen nevnt)
Øde Gaarder Røed Anders
Øde Gaarder Aamodt (ingen nevnt)
Øde Gaarder Strømb (ingen nevnt)
Øde Gaarder Ringerig Knud
Øde Gaarder Tømbte (ingen nevnt)
Øde Gaarder Brennde (ingen nevnt)
Øde Gaarder Biertnæs (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Soelberg Olle
Rødnings Pladzer Soelberg Hans
Rødnings Pladzer Wender Olle
Rødnings Pladzer Aarness Aslach
Rødnings Pladzer Øffre Liusse? (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Nedre Liusse? (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Sønder och Mellum Røed (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Grøttum Morten
Rødnings Pladzer Grøttum Zacharias
Rødnings Pladzer Østre Stubberud (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Westre Stubberud (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Hadland schoug (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Holtet (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Pindzli Olle
Rødnings Pladzer Kielsaass (ingen nevnt)

Samme personer som ved tiendemanntallet året etter

 

1688 Tiende manntall for Aggers fogderi datert 8.oktober 1688 (kilde: http://slektskilder.blogspot.com/).

De fleste gårder og plasser i Sørkedalen nevnes, selv om navn på personer ikke er komplett. De som nevnes er enkelte hovedpersoner (brukere) men dessverre kun ved fornavn, mens det mangler personopplysninger for andre gårder/plasser. Avlinger (som utgangspunkt for tiendeskatten?) er imidlertid listet for de fleste av brukene. Gårdene og plassene er som vanlig ordnet etter gårdsklasse / skatteklasse;

Gårdklasse Gård Navn
Fulde Gaarder Woxen Lars
Halfve Gaarder Bogstad (ingen nevnt)
Øde Gaarder Røed Anders
Øde Gaarder Aamodt (ingen nevnt)
Øde Gaarder Strømb (ingen nevnt)
Øde Gaarder Ringerig Knud
Øde Gaarder Tømbte (ingen nevnt)
Øde Gaarder Brennde (ingen nevnt)
Øde Gaarder Biertnæs (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Soelberg Olle
Rødnings Pladzer Soelberg Hans
Rødnings Pladzer Wender Olle
Rødnings Pladzer Aarness Aslach
Rødnings Pladzer Øffre Liusse? (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Nedre Liusse? (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Sønder och Mellum Røed (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Grøttum Morten
Rødnings Pladzer Grøttum Zacharias
Rødnings Pladzer Østre Stubberud (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Westre Stubberud (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Hadland schoug (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Holtet (ingen nevnt)
Rødnings Pladzer Pindzli Olle
Rødnings Pladzer Kielsaass (ingen nevnt)

Altså samme personer som ved tiendemanntallet året før

 

1693 Skifte etter Peder Leuch, Bogstad-godsets eier. Flere personer fra Sørkedalen nevnes, alle som skyldnere (debitorer);
 • Morten Grøttum, 7 daler i gjeld til boet
 • Mikkel Stubberud, 25 daler i gjeld til boet (helt klart Mikkel Mortensen Østre Stubberud = Østre Hullet
 • Ole Solberg, 1 daler og 3 ort i gjeld til boet
 • Simen Aamot, 5 daler i gjeld til boet
 • Peder Tømte, 20 daler i gjeld til boet
 • Erik Lyse, 27 daler i gjeld til boet
 • Arne øvre Lyse, 30 daler i gjeld til boet
 • Aase Tangen (enke), 32 daler i gjeld til boet

Kilde: Yngvar Hauges bok om Bogstad (1955)

1693 Akershus infanteriregiment; "Completerings Rulle ofver Lif Compagniet" Anno 1693 (kilde: http://slektskilder.blogspot.com/). Det såkalte Aggerske LIf Compagnie var det kompaniet de fleste fra Aker og Sørkedalen var innrullert i. Rullene er ordnet etter legder, hvor gårder i skatteklasser tilsvarende 2 fullgårder til sammen formet en legd som måtte stille med en soldat. Soldaten måtte ikke nødvendigvis bo på en av legdegårdene;

Som det framgår av tabellen var gårdene i Sørkedalen i 1693 stort sett i legd 1 og 2. Totalt var det i 1693 hele 33 legder for LifCompagniet i Aker;

Gårdklasse Legdegård Legd nr Bruker Soldat / innrullert år
Ødegaard Rød 1 Anders Anders Andersen ..?.. 1693
Ødegaard Strøm 1 Arne
1/2 gaard Øragger 1 Olle
Fuldgaard Huusebye 1 Lars Niels (2 brukere?)
1/2 gaard Bogstad 2 Giert Simen Gulbrandsen Aamodt 1693
Ødegaard Tangen 2 Enchen (altså en enke!)
Ødegaard Ringerige 2 Knud
Ødegaard Aamodt 2 Olle
Ødegaard Tombte 2 (ingen)
Ødegaard Solberg 2 Olle
Rødningsplads Lyse 2 Erich
Rødningsplads Wender 2 Olle
Rødningsplads Grøtum 2 Morten

Soldater fra Sørkedalen som tjenestegjorde for andre legder i Aker;

 • Hans Zachariassen Grøtum  (i tjeneste siden 1693) - oppført som soldat for legd 3 Husebye og Bestum (halvgårder) og Vindern (fullgård)
 • Halvor Andersen Røed (i tjeneste siden 1680) - oppført som soldat for legd 5 Borgen og Skøyen (halvgårder) og Ris (fullgård)
 • Find Olsen Tangen  (i tjeneste siden 1693) - oppført som soldat for legd 10 Taasen (2 fullgårder)
 • Ifuer Olsen Pindslie (i tjeneste siden 1688) - oppført som soldat for legd 11 Bjølsen, Nygaard mfl.

 

1695 17.juni og 17.juli 1695. Rettsak om Heggeli skog mellom Morten Leuch på Bogstad og Mats Trugelsen [Trulsen], eier av Aagardslie (Langlia) skog og av halve Aamodt. Også grensene til Aamodt i Sørkedalen ble omtalt. Temaet ser ut til å vært grensene for de ulike skogstykkene, og forholdene ble komplisert av at sognegrensen mellom Aker og Norderhov ikke var fastlagt, hvilket var viktig bl.a. ift. allmenningsrettigheter. Saken ble utløst av at noen Ringeriksbønder hadde hugget i skogen, de hadde tillatelse til dette mente de, men det var tydeligvis i feil skog .... Også en del av Sørkedalsbøndene ser ut til å ha hogget ulovlig. Litt uklart formulert. Saken er beskrevet i "Aker og Bærums thingprotokol" for 1695. Det ble ført mange vitner i saken, hvorav flere fra Sørkedalen. Vitnene blir for enkeltes  vedkommende presentert med alder, fødested og oppholdstid i Sørkedalen, andre bare med navn. Vitnene fra Sørkedalen var;
 • Laurids Koller 70 år, født i Sverige, har vært 48 år i Sørkedalen [Vet ikke hvilken plass eller ev. yrke dette kan innebære]
 • Morten Grøttum 57 år
 • Christopher Bielchouger (Cristoper Bielchehugger), 68 år, født i Tønsbergs len, har vært 37 år i Sørkedalen [Vet ikke hvilken plass eller ev. yrke dette kan innebære. Det mest nærliggende er vel kanskje Bjelkerud u/Ringerike?]
 • Knud Ringerige 60 år, født på Toten, har vært 34 år i Sørkedalen
 • Olle Pindslie 54 år, født i Fron i Gudbrandsdalen, har vært 40 år i Sørkedalen
 • Niels Brenna 50 år, født i Sverige, har vært her [Sørkedalen eller Norge?] i 40 år
 • Erich Liusse 72 år, født i Hølland, har vært i Sørkedalen i 5 år
 • Ole Andersen Solberg 64 år, født i Rakkestad, har vært her siden pestens tid
 • Olle Vender 64 år, født i Sverige, har vært her [Sørkedalen eller Norge?] i 45 år
 • Olle Jonssen Solberg
 • Michel Stubberud [det vil trolig si Østre Stubberud = Østre Hullet]
 • Hans Hansen Solberg
 • Hendrich Hadeland (et annet sted i dokumentet kalt Henrich Pedersen Hadeland)
 • Olle Nielsen Aamod
 • Peder Smed
 • Halfour Mellum [Røa mellem eller Melum u/Voksen?]
 • Brønnild Henrichsen
 • Niels Larsen 51 år, på Hauger-eie i Jevnaker på Hadeland, forteller at for 42 år siden bodde hans far Lauritz Poeulssen [Lars Paalsen] på Liusse i Sørkedalen
 • Morten Grøttum vitnet om at hans far, som var en finne, hadde ryddet plassen Heggeli og tok den i bevilgning av salig Hans Nilsen, forrige fogd på Ringerike. På forespørsel fra retten kunne han ikke fremlegge noe bevis for dette. Morten sa videre at hans far senere "gaf nogle aar" rettighet til fogden Hans Nilsen, men siden til salig Morten Lauritsen og Peder Nilsen [Leuch] 

Det ovenstående bygger på en avskrift av tingrettsprotokollen mottatt fra Bjørn Venner Solberg. Den er - etter avskrivers ønske - ikke lenger tilgjengelig her. Originalteksten er imidlertid i 2012 gjort tilgjengelig hos Arkivverket og kan derfor sjekkes mot avskriftens tolkning slik det er gjengitt ovenfor.

 

1696 18.mai 1696 selger Haagen Mogensens arvinger Svartorsæter til den ene arvingens ektemann - Halvor Erlandsen Blindern
1711 Ekstraskattene 1711 (skoskatten). Beskrivelse fra Digitalarkivet: "Ekstraskattene 1711. Det var ikke bare sko som ble skattlagt ved forordningen 21. februar 1711. Også vogner, lystbåter, parykker, fontanger (et kvinnelig hodeplagg) og tjenestefolks lønn ble skattlagt, og begrunnelsen var behovet for penger til den store nordiske krig. Krigen krevde stadig mer, og allerede 1. juni 1711 ble det utskrevet en ny skatt, en såkalt kopp-, heste-, ildsted-, rentepenge- og husleieskatt. Ekstraskattene i 1711 ble presentert som en luksusskatt på de ting ”hvoraf de fleeste sig meere til Overdaadighed end af Fornødenhed betiene”. Skattelistene er bevart i de store seriene med by- og fogderegnskap i Rentekammerets arkiv. Les mer om ekstraskattene i Arkivmagasinet nr. 2/2000."

 

 

1715 18.desember 1715 selger Morten Leuch Søndre Rød til general C.H.v.Hausmann
1721-1722 Rettssak mot Markus Larsen Holtet. Markus hadde tent på kullmiler tilhørende Madam Krefting - eieren av Bærum Verk. Han tilsto, så saken dreide seg derfor om hvorvidt han var blitt forledet til ugjerningen. Markus hevdet nemlig at det var gårdsforvalteren på Bogstad som hadde bedt ham å tenne på! Denne nektet imidlertid... Mer om saken under Holtet. Mange Sørkedøler måtte vitne i saken: Amen (Amund?) Bakk, Anne Eriksdtr Bakk, Johannes Eriksen, Lars Andersen og Erik Hansen (alle Slora), Henrik Hadeland, Mikkel Mortensen Stubberud (dvs. Østre Stubberud = Østre Hullet), Lars Søndre Solberg og Lars Andersen Grøttum.
1723 Matrikkelen av 1723 lister følgende gårder med tilhørende husmannsplasser (plassene er ikke navngitt) i Sørkedalen og Nordmarka. Oppsitterne er ikke navngitt, kun eierne. Madam Leuch (Karen Müller) var på denne tiden eier av Bogstad-godset.:

Gårdstype.........nr....Gård....................Oppsittere.Husmenn....Eier...........
Fulde gaarder......8....Woxen m/Stubberud.......1 opsider..6 husmend..eies av opsideren
Halve gaarder.....79....Bogstad.................1 opsider..2 husmend..eies av madam Leuch
Ødegaarder........90....Røed....................1 opsider.............eies av madam Leuch
Ødegaarder........96....Aamodt..................2 opsidere.2 husmend..eies av Ole Bentsen og Hans Povelsen
Ødegaarder.......104....Strøm...................1 opsider.............eies av madam Leuch
Ødegaarder.......107....Ringerige...............2 opsidere............eies av madam Leuch
Ødegaarder.......173....Tømbte og Brende........2 opsidere............eies av madam Leuch
Ødegaarder.......179....Biertnes - Tangen.......1 opsider..1 husmand..eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..182....Soelberg................2 opsidere............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..183....Wender..................1 opsider..1 husmand..eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..184....Øfre Liusse.............1 opsider.............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..185....Nedre Liusse............2 opsidere............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..186....Søndre Mellem Røed......1 opsider..1 husmand..eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..187....Grøttum & Øfre Stuberud.2 opsidere............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..188....Heggelian...............1 opsider.............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..189....Østernsetter............1 opsider.............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..190....Hougsetter..............1 opsider.............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..191....Hadeland schoug.........1 opsider.............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..192....Holted..................1 opsider.............eies av madam Leuch
Rødningsplatzer..193....Sandongen...............1 opsider.............eies av Peder Grøn
Rødningsplatzer..194....Vestre Fylling schoug...1 opsider.............eies av Peder Grøn
Rødningsplatzer..195....Søndre Fylling schoug...1 opsider.............eies av Peder Grøn
Rødningsplatzer..196....Abedschoug..............1 opsider.............eies av Peder Grøn
Rødningsplatzer..197....Løhrenschoug............1 opsider.............eies av Peder Grøn
Rødningsplatzer..198....Hougsetter..............1 opsider.............eies av Peder Grøn
Rødningsplatzer..199....Blanchewandschoug.......1 opsider.............eies av general Lieutnant Hausmann
Rødningsplatzer..200....Tangen Schoug...........1 opsider.............eies av oberste? Gaarman
Rødningsplatzer..201....Trevold schoug..........1 opsider.............eies av oberste? Gaarman

P.Blix skriver i "Bidrag til Oslo-skogenes historie" at noen av oppsitterne kan ha vært fiktive ved matriklene. Han mener da primært Nordmarks-plassene slik jeg oppfatter ham. Han nevner Søndre Fyllingen spesielt og hevder der at oppsitteren aldri fantes. Under hver av plassene har jeg også notert hva som står i selve matrikkelen (mikrofilmet og tilgjengelig på Riksarkivet) om antall husdyr. Nummer 186, 189, 190, 191, 192 (bruktes til eng), 195, 199, 200 og 201 hadde ikke husdyr. Det kan jo gi en antagelse om plassen virkelig var bebodd.

1727 I rullene til "Det Aggerske LIf Compagnie" for året 1727 er gårdene i Sørkedalen ført opp med følgende informasjon (brøken forteller trolig om gårdens andel av legden, ref. skattesystemet med fullgårder = 1, halvgårder = 1/2, ødegårder = 1/4 og rydningsplasser = 1/8);
 

Lægd.no..Brøk.....Gård............Oppsitter (lægbønder)
15
......1........Smedstad........Jacob Olsen
15......1/4......Solberg.........Lars Olsen
15......1/4......Aamodt..........Joen? Gulbrandsen
15......1/8......Tømte...........Engebret Mortensen
15......1/8......Brena...........Olle Nielsen
15......1/16.....Wenner..........Olle Olsen
15......1/16.....Lyse............Iver Olsen
15......1/16.....Neder? Lyse.....Hans Pedersen
15......1/16.....Grøttum.........Zacharias Andersen
16......1/2......Bogstad.........bruges af Madame Loeck
16......1/4......Tangen..........Find Olsen
16......1/4......Ringerige.......Tore Knudsen
.................................Anders Knudsen
16......1/?......Huusebye........bruges af Leutenant Lambers
16......1/2......Bæstum..........bruges af Olle Willumsen? i Christ.
17......1/4......Røed............Engebret Andersen
17......1/4......Strøm...........Lars Andersen?
17......1/2......Ørager..........J..? Ø..?..sen
lægd 17 besto også av 4 Bærumsgårder

Merk den meget lave "brøken" (taksten) som ble satt på Venner, Grøttum og Lyse-gårdene! Hvis legdsinndelingen dette året gjenspeiler en reell taksering, så kan man altså slå fast at f.eks. Strøm var verdsatt 4 ganger så høyt som Venner og Grøttum. Virker merkelig... (se avskrifter for mer fullstendig informasjon)

1735 Gulbrand Eriksen Tangen inngikk i 1735 bygselskontrakt med Karen Müller (daværende eier av Bogstad-godset) på 10 1/2 lispund mel og 2 mark i penger. Istedenfor melet skulle Gulbrand betale 1 bismerpund (eller 6 kg. smør) om året i avgift. I tillegg måtte han holde husene i hevd. (ref. Yngvar Hauges bok om Bogstad fra 1955).
1735 Ifølge Sollieds "Akersgårder" kjøpte den daværende brukeren Knut Arnesen (ved skjøte datert 17.mai 1735) den en halvdelen av Aamodt av Erik Mogensen Linderud 
1736 21.september 1736 kjøper Gulbrand Engebretsen Tømte den ene halvdelen av Aamodt (fra overhoffrettsprokurator Hans Paalsens dødsbo)..
1748 En sørkedalssak i fattigkommisjonen: Gjelder Harald Haraldsen Ødegaarden som i siste del av 1740-årene bodde på Aamodt. I referatet fra fattigkommisjonens møte 11.01.1748 heter det til slutt (sitat fra bind IV s.112 av "Aker 1837-1937", Aker kommune 1942): "Endelig ble og besluttet at siden Harald Haraldsøn Aamodt ikke christelig og sømmelig opdrager og medhandler det fattige Piigebarn Dordi Erichsdatter, som han for nogle Aar siden har taget til sig, hvilket hendes Søster, tienende hos Hans Næs [i Maridalen] klaget over og med troværdige Mænd bevisede, at da barnet Dordi Erichsdatter skulle tages fra Harald Aamodt og overleveres til Søsteren som sagde sig at kunde skaffe hende Tieneste. Videre blev dennegang ikke foretaget".
1749 De to halvdelene av Aamodt blir igjen samlet ifm. at Aamodt blir en del av Bogstad-godset.
1754 21.september 1754 kjøper Holm Kristiansen Søndre Rød (Røa) av Kommerseråd Christian Ancher (se salg fra Bogstad-godset 1715). Gården har siden vært i privat eie (ikke del av Bogstad-godset, ikke underlagt Voksen).
1762 29.januar 1762 solgte Halvor Haagensen Blindern halve Svartorsæter til Jon Johannesen Skøyen og Johannes Jonsen Skøyen.
1762 Manntallet 1762 (se avskrifter). 
1770 9.april 1770: Madam Mathia Leuch (eier av Bogstad-godset) utsteder bygselsseddel på 3 år til Søren Iversen på den ene halvdelen av Aamodt, og ditto til Peder Iversen på den andre halvdelen (ref. pantebøkene for Aker under Aamodt).
1770 Ekstraskatten 1770
1771 Husmannstellingen 1771 viser følgende gårder som har navngitte plasser og husmenn i Sørkedalen (se "Avskrifter" for komplett oversikt over hele tellingen):
 • Fulde gaarder......nr.5.....Schøyen
  • Sætera [utvilsomt Svartorsæter i Sørkedalen], husmann Hendrich Christophersen
 • Fulde gaarder......nr.8.....Voksen m/Stubberud nedre 
  • Wasbache, husmann Evert Gulbrandsen
  • Fiiskaaden, husmann Erich Olsen
  • Braaten, husmann Joen Hansen
  • Bierke, husmann Halvor Holmsen
  • Mellem, husmann Lars Jaarsen
  • Kollehuuset, husmann Hendrich Christophersen
  • Hollen, bruges af ejeren
  • Bierchaaden, husmann Zacharias Olsen
  • Sauga, husmann Christen Pedersen
  • Jarrebachen, husmann Joen Aslachsen
  • Mellem, husmann Peder Larsen
  • Døhlerue, husmann Peder Larsen
 • Fulde gaarder......nr.33....Blindern øvre 
 • Halve gaarder......nr.79....Bogstad (ingen plasser!)
 • Ødegaarder.........nr.90....Røed
  • Luggerud, husmann Thore Pedersen
 • Ødegaarder.........nr.96.....Aamodt  
 • Ødegaarder.........nr.104...Strøm (ingen plasser)
 • Ødegaarder.........nr.107...Ringerige  
 • Ødegaarder.........nr.173...Tømt og Brende (ingen plasser)
 • Ødegaarder.........nr.179...Biertnæs [dvs. Tangen]
 • Rødningsplatzer...nr.182...Soelberg (ingen plasser)
 • Rødningsplatzer...nr.183...Wender  
 • Rødningsplatzer...nr.184...Lysse [øvre] 
 • Rødningsplatzer...nr.185...Lysse [nedre]
 • Rødningsplatzer...nr.186...Røed (ingen plasser)
 • Rødningsplatzer...nr.187...Grøttum herunder Stubberud øvre [=Østre Hullet]
  • Nedre Grøttum, husmann Anders Larsen
 • Rødningsplatzer...nr.191...Hadeland skoug
 • Rødningsplatzer...nr.192...Hollet [det vil trolig si Østre Hullet, men se 187 over]

NB! Inndelingen med fullgårder, halvgårder, ødegårder og rydningsplasser er faktisk ikke brukt i selve husmannstellingen. Inndelingen/klassifiseringen er hentet fra manntallet 1762 og matrikkelen 1723.

1772 Ekstraskatten 1772
1789 Den første faste skolen i Sørkedalen og Røa-området blir opprettet etter initiativ fra Bernt Anker. Anker betaler 2/3 av utgiftene.
1801 Landsomfattende folketelling
1810 Inntektsskatt for Aker og Follo

 

1814 Krigen 1814. Holtvedt forteller i "Sørkedalshistorier" om noen fra Sørkedalen som var med i krigen mot Sverige 1814;
 • Erik Nilsen Slaktern 1789-, lå ved Onstadsund, og var tydeligvis med på kamphandlinger da "bakmannen" hans ble skutt
 • En "lauskar" som het Brynhild eller Brynnel. Trolig identisk med Brynild Kristoffersen 1788- sønn av Kristoffer Olsen Ringerike i Sørkedalen, hvor han bodde sammen med foreldrene 1801. Han ble aldri gift og bodde på 1830/40-tallet som inderst og daglønner på bl.a. Ringerike, Aarnes og Skuggen i Sørkedalen.
 • En skomaker som ble kalt Kåsen. Har ikke klart å finne ut hvem dette kunne være ..
 • Erik fra ner-Gran (nedre Gran), han ble skutt i beinet og ble siden halt. Dette må være Erik Tollefsen 1782-, som var bruker på nedre Gran fra minst 1825 til 1843.
 • Jon Hadland, var med ved Magnor. Det må bety Jon Olsen 1790-1875, sønn av Ole Larsen Hadeland og senere selv bruker på Hadeland.
 • En bror av Zacharias Jensen Grøttum, ifølge hva Zacharias' sønn Kristian Zachariassen 1835-1920 hadde fortalt, men han var død da historien ble skrevet ned. Zacharias' bror skulle ha ligget nede ved Fredrikstad og de hadde sendt en 10 år gml. jente med mat! Det står at "gamlingen" alltid ble fykende sint om noen betvilte dette. En annen sak er at det er vanskelig å se hvilken bror av Zacharias Jensen dette skulle ha vært? Hans eneste (?) bror var Morten Jensen (senere Smedstua) som var f. c.1803 og altså var altfor ung i 1814
 • Hans Berger (Gamle-Berger'n). Har ikke klart å finne ut hvem dette kunne være ..
1828 Fortegnelse over leilendinger på Bogstad-godsets eiendommer i Sørkedalen. I tillegg informasjon om skatt, skatt til eier, landskyld, matrikkelnumre, og oversikt over husdyr. Se avskrifter

Kilde: Avskrift fra Løvenskiolds arkiver ved Bjørn Venner Solberg.

1832 Manntall for bl.a. Sørkedalen
1834 Manntall for bl.a. Sørkedalen
1836 Manntall for bl.a. Sørkedalen
1841-42 Manntall for bl.a. Nordmarka og Maridalen
1843 Manntall for bl.a. Sørkedalen
1853 Koleraepedemien som på denne tiden herjer i Christiania og forstedene når Sørkedalen. 5 personer dør i Sørkedalen, alle i slekt med hverandre. De som døde var ekteparet Hans Jensen og Marte Gulbrandsdtr på Vestre Hullet u/Aamodt, deres svigersønn Gulbrand Gulbrandsen Lønaas ("Lønaas-skredderen"), Gulbrands søster Marte Gulbrandsdtr Venner og Gulbrand og Martes mor Berte Iversdtr fra Øvre Gran. Holtvedt skriver i "Sørkedalshistorier" at det trolig var Iver Gulbrandsen Gran (bror av Gulbrand og Marte) som brakte smitten til dalen (han ble smittet under overnatting på Vækkerø). Iver ble dårlig og fikk besøk av sin nabo Hans Jensen Hølet (Vestre Hullet) ... og så kan man regne ut resten selv. Iver Gulbrandsen Gran overlevde altså.
1854 Bogstad-godset samt Jarlsberg grevskap deles ved arveoppgjøret etter Karen Christine Andrea Anker (død 1849) mellom søsknene Grev Peder Anker Wedel Jarlsberg (som fikk Vestfold-delen), Baron Harald Wedel Jarlsberg (som fikk Nordmarks-delen) og Baron Herman Wedel Jarlsberg (som fikk Bogstad-delen). Det er Nordmarks-delen som senere blir hetende Løvenskiold da Harald Wedel Jarlsbergs datter Elise blir gm. statsminister Carl Otto Løvenskiold..
1865 Landsomfattende folketelling

Sørkedalen kirke (tidligere Sørkedalen kapell) innvies. Kirken ble bygget i perioden 1863-1865. Arkitekt var Christian Heinrich Grosch. Sørkedølene fikk med dette redusert kirkeveien betraktelig. Det er fra Sørkedalen kirke omkring 15 km. til Vestre Aker kirke (åpnet 1855) og omkring 20 km. til Gamle Aker som var kirkene de benyttet før 1865. Samtidig med kirken ble det også anlagt en kirkegård

1875 Manntall for bl.a. Sørkedalen
1886 Landsomfattende gårdsmatrikkel.

Opplysningene om Sørkedalsplassene er gjengitt nedenfor. Merk at bare hovedbølene (matrikkelgårdene) er tatt med. Det skyldes at plassene ikke var selveiere og at det dermed heller ikke var noen grunn til å nevne de spesielt. Det motsatte gjelder for de mange utskilte selveierenhetene på Røa nordre og spesielt Røa søndre.

Sorteringen er etter verdi, dvs. etter synkende rekkefølge ift. de to siste kolonnene, mark + øre. Det er også verdt å merke seg at Baron Wedel-Jarlsbergs skogeiendommer (Nordmarken og Bogstad Skov) som topper listen nedenfor, oppebar hhv. den største og den tredjestørste matrikkelskyld av alle eiendommer i hele Akershus fylke. Voksen-gårdene var før øvrig også høyt taksert, faktisk blant de høyest takserte landeiendommer i Aker. Også Aamodt og Stubberud hadde en høy taksering, noe som vesentlig skyldtes skogen som lå til disse gårdene

Eier             Gnr Bnr Mnr Lnr Gnavn     Bnavn   Daler Ort Ski.Mark Øre
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 67 1 66 81  Nordmarken   Nordmarken  154 3 20 338 20
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 13 2 13 16b Bogstad    Skov     67 4 10 162 20
Wedel-Jarlsberg, Baron Herman 13 1 13 16a Bogstad    Bogstad    22 3 0  71 43
Woxen Hans J.         27 2 25 29  Voksen     Voksen    24 4 8  43 58
Larsen Hans          27 1 25 28  Voksen     Voksen    22 3 19  43 49
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 20 1 20 23  Aamot     Aamot     20 4 19  27 75
Julius Norbyes Konkursbo   16 1 16 19a Stubberud   Stubberud   9 1 5  27 67
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 17 1 17 20  Venner     Venner     9 0 6  17 17
Wedel-Jarlsberg, Baron Herman 14 1 14 17  Bjertnes    Tangen    11 3 8  16 46
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 15 1 15 18  Solberg    Solberg    11 3 8  15 95
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 12 2 12 15b Rød nordre   Rød nordre   5 0 15  11 32
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 24 1 24 27  Ringerike   Ringerike   8 0 12  10 49
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 22 1 22 25  Tømte m/Brenna Tømte m/Brenna 5 3 14  9 97
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 12 1 12 15a Rød nordre   Rød nordre   4 1 21  9 65
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 18 1 18 21  Lyse øvre   Lyse øvre   6 3 8  9 23
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 23 1 23 26  Hadeland    Hadeland    6 4 13  9  0
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 19 1 19 22  Lyse nedre   Lyse nedre   9 2 15  8 47
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 21 1 21 24  Grøterud    Grøttum    9 2 15  7 40
Aslakssønner Johan,Olaus,Hans 11 2 11 13b,14b Rød søndre Rød søndre   1 2 15  5 94
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 25 2 44 4ac Svartorsæteren Skov      1 1 2  5 50
Wedel-Jarlsberg, Baron Harald 25 1  3 2bc Svartorsæteren Svartorsæteren 1 2 21  5 33
Schjøtt, Statsraad      26 1  3 2ab Finnerud    Finnerud eller
                               Svartorsæteren 1 0 18  4 82
Helgesen J. C.        11 1 11 13a,14a Rød søndre  Rød søndre   0 4 14  2 91
Kristoffersen Holm      11 3 11 13c,14c Rød søndre  Rød søndre   1 0 9  2 70
Holmsen Hans         11 4 11 13d,14d Rød søndre  Rød søndre   0 3 1  2  2
Helgesen J. C.        11 6 11 13f,14g Rød søndre  Rød søndre   0 2 8  1 75
Holmsen Jens         11 12 11 13n,14n Rød søndre  Rød søndre   0 2 7  1 54
Peter Andersens Enke     16 2 16 19b,d  Stubberud  Stubberud   0 1 1  0 82
Pedersen Karl         11 7 11 13h,14h Rød søndre  Nordengen   0 1 0  0 55
Aslakssønner Johan,Olaus,Hans 11 5 11 13e,14e Rød søndre  Rød søndre   0 1 1  0 53
Holmsen Jens         11 11 11 13m,14m Rød søndre  Rød søndre   0 0 19  0 51
Helgesen J. C.        11 10 11 13l,14l Rød søndre  Rød søndre   0 0 8  0 19
Helgesen J. C.        11 8 11 13i,14i Rød søndre  Rød søndre   0 0 2  0  6
Fürstenau M. W.        12 3 12 15c   Rød nordre  Schleswig   0 0 3  0  6
Larsen Lars          11 9 11 13k,14k Rød søndre  Rød søndre   0 0 2  0  4

Kilde: Registreringssentralen for historiske data (RHD) i Tromsø

1891 Manntall for bl.a. Sørkedalen
1900 Landsomfattende folketelling
1917 Kommunalt manntall for bl.a. Sørkedalen
1935 Kommunalt manntall for bl.a. Sørkedalen
 

[mer informasjon kommer senere]